Verejnosť

Reforma riadenia

Komunikácia voči verejnosti má predovšetkým politickú dimenziu. Reforma verejných financií je dôležitou prioritou vládneho programu a reforma riadenia verejných financií je jej neoddeliteľnou súčasťou. Cieľom komunikácie voči verejnosti preto je v širšom chápaní preukázať, že vláda má jasnú predstavu – obsahovú aj časovú – o plnení priorít svojho programového vyhlásenia, a že túto predstavu aj úspešne napĺňa. To znamená prezentáciu reformy verejných financií ako komplexu zmien, súčasťou ktorého je reforma riadenia verejných financií.

V užšom chápaní by malo ísť o obsahovú aj formálnu prezentáciu samotného projektu reformy riadenia verejných financií ako podmnožiny reformy riadenia verejných financií. V prípade tohto cieľa ide o pasívnu komunikáciu voči verejnosti všeobecne, pričom aktívny záujem sa očakáva zo strany cieľovej skupiny.

Druhým cieľom komunikácie voči verejnosti by malo byť získať podporu verejnosti na presadzovanie nevyhnutných zmien v rámci reformy. Záujem a pozitívny tlak zo strany odbornej verejnosti a médií môže pomôcť pri upresňovaní cieľov reformy a prispieť k pozitívnej motivácii realizátorov reformy z okruhu pracovníkov štátnej administratívy.

Najvhodnejšou formou komunikácie pokiaľ ide o prvý cieľ je sprostredkovanie informácií cez web stránku ministerstva financií. Web stránka Projektu reformy riadenia verejných financií ako najnižšia úroveň by mala obsahovať všetky informácie o od zmluvy o poskytnutí preddavku na prípravnú fázu zo strany Svetovej banky, cez dokumenty prípravnej fázy, negociačné dokumenty o poskytnutí pôžičky zo strany Svetovej banky až po vyúčtovanie prípravnej fázy. Pre implementačnú fázu by mali byť zverejnené všetky dokumenty týkajúce sa obsahu a časovania projektu (obstarávací plán, vstupné správy za jednotlivé oblasti, dokumenty schválené na úrovni projektu, ministerstva financií, vlády atď.), výberové konania, poradcovia a ich životopisy, priebežné hodnotenia implementácie projektu, rozpočet a čerpanie rozpočtu.

Druhá úroveň

Na druhej úrovni by mala byť web stránka celej reformy riadenia verejných financií, t.j. vrátane tých oblastí, ktoré nie sú pokryté samotným Projektom RRVF. Ide najmä o web stránky Projektu štátnej pokladnice, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, fiškálnej decentralizácie, systémovej a IT podpory reformy riadenia verejných financií, resp. ďalšie.

Na najvyššej úrovni by mala byť web stránka zastrešujúca reformu verejných financií, t.j. zmeny na strane príjmovej (daňová reforma), výdavkovej (reformy v jednotlivých subsystémoch verejných financií) a v oblasti riadenia. Okrem liniek na web stránky jednotlivých reforiem by mala obsahovať aj vysvetlenie ich vzájomného prepojenia z časového aj obsahového hľadiska.

Formy komunikácie pokiaľ ide o druhý cieľ musia byť diverzifikované smerom k jednotlivým podskupinám cieľovej skupiny. Ide najmä o nasledujúce podskupiny – odborná verejnosť, médiá, medzinárodné inštitúcie (napr. MMF, OECD, EÚ, ratingové agentúry, investorské skupiny).
Pokiaľ ide o odbornú verejnosť (vrátane ekonomických novinárov), komunikácia by mala byť aktívna, so snahou o získanie spätnej väzby. Vhodnou formou sú workshopy, organizované raz ročne, pri hodnotení výsledkov ministerstva financií v rámci kalendárneho roka, prípadne prezentácie v rámci diskusných klubov a pod. štátnym tajomníkom zodpovedným za reformu, vedúcimi kľúčových sekcií, ktorých sa reforma týka, a členmi poradenského tímu pôsobiaceho pri ministerstve financií.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Komunikácia s médiami všeobecne má obvykle skôr politickú dimenziu a je preto záležitosťou politického vedenia ministerstva, t.j. ministra financií a štátneho tajomníka zodpovedného za reformu riadenia verejných financií. Táto úroveň komunikácie by mala mať podobu informovania a jednotlivých krokoch reformy na tlačových brífingoch ministerstva, na brífingoch po rokovaniach vlády a pod.

Prezentácia reformy vo vzťahu k medzinárodnému spoločenstvu je dôležitá predovšetkým preto, že zvyšuje dôveryhodnosť krajiny so všetkými pozitívnymi efektmi v oblasti ekonomickej aj politickej. Vo vzťahu k tejto cieľovej skupine bude potrebné začleniť reformu riadenia verejných financií do súboru reforiem komunikovaných na zahraničných fórach (v rámci vylepšenej komunikácie komplexu reforiem celkovo), aj v rámci bilaterálnych kontaktov na rôznych úrovniach.

V prvej polovici decembra 2003 ministerstvo financií spoločne so Svetovou bankou zorganizuje tzv. Project Launch Workshop, uvádzací seminár implementačnej fázy Projektu RRVF. Na tento seminár budú pozvaní predstavitelia tak médií, ako aj odbornej verejnosti. Tento seminár sa tak stane vhodnou príležitosťou na začatie intenzívnejšej komunikácie s verejnosťou. Semináru by mal predchádzať tlačový brífing ministra financií zameraný na reformu riadenia verejných financií.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.