Živnostenský list, koncesná listina, živnostenský register

Živnostenský list

Ide o verejnú listinu, ktorú vydá miestny príslušný živnostenský úrad na základe ohlásenia fyzickej alebo právnickej osoby, že chce prevádzkovať niektorú z ohlasovacích živností.
Ohlásenie fyzickej osoby musí podľa ustanovenia § 45 Živnostenského zákona obsahovať:

a) meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo (osobné údaje),
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo,
e) miesto podnikania,
f) prevádzkarne (ak sú zriadené),
g) dobu ukončenia podnikania (ak ide o dobu určitú),
h) deň začatia živnosti (ak sa nezačne živnosť prevádzkovať dňom ohlásenia)

Fyzická osoba okrem toho predkladá všetky relevantné a zákonom požadované doklady, ak je potrebné napr. o odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti či spoľahlivosti, v zmysle ustanovenia § 46 Živnostenského zákona.

Ohlásenie právnickej osoby musí obsahovať v zásade tie isté údaje, okrem toho, že uvádza sídlo, právnu formu a osobné údaje osoby, ktorá je štatutárnym orgánom.

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky zákonom požadované náležitosti a podnikateľ teda spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia ohlásenia, živnostenský list, ktorý u fyzickej osoby obsahuje:

a) osobné údaje živnostníka a ak je ustanovený zodpovedný zástupca aj jeho osobné údaje,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) dobu na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
g) deň začatia živnosti,
h) dátum vydania živnostenského listu.
U právnickej osoby je to zhodné až na to, že sa prirodzene nezapisujú osobné údaje, ale obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené ešte pred podaním ohlásenia. Živnostenský list môže obsahovať viac živností.

Koncesná listina

Ten, kto chce prevádzkovať koncesovanú živnosť musí požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad, pričom náležitosti žiadosti sa primerane riadia ustanoveniami, ktoré upravujú náležitosti ohlásenia podľa § 45 až 46 Živnostenského zákona.
Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné aj osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, pričom na posúdenie podmienky spoľahlivosti si vyžadujú vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Živnostenský úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Koncesná listina vydávaná fyzickej osobe obsahuje:

a) osobné údaje podnikateľa a ak je ustanovený zodpovedný zástupca aj jeho osobné údaje,
b) obchodné meno
c) identifikačné číslo,
d) predmet podnikania
e) miesto podnikania
f) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g) dobu na ktorú sa oprávnenie vydáva,
h) dátum vydania koncesnej listiny.
U právnickej osoby sa okrem vyššie uvedených údajov uvádza sídlo namiesto osobných údajov podnikateľa. Aj koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.

Živnostenský register

Tento register vedú živnostenské úrady, ktoré do neho zapisujú podnikateľov, ktorý majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti. Zapisujú sa do neho nasledujúce údaje:

a) u fyzickej osoby obchodné meno, identifikačné číslo, osobné údaje zodpovedného zástupcu a miesto
podnikania, u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, mená a bydliská osôb, ktoré sú jej štatutárnymi zástupcami,
b) predmet podnikania,
c) prevádzkarne (ak sú zriadené),
d) dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
e) doba na ktorú sa oprávnenie vydáva,
f) pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
g) vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
h) adresa podniku alebo organizačnej zložky ak ide o zahraničnú osobu,
i) iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.
Register má dve časti, verejnú a neverejnú, pričom neverejnú časť tvoria osobné údaje živnostníka a zodpovedného zástupcu. Do verejnej časti registra môže každý nahliadať i požadovať z neho výpis.

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenie zaniká podľa ustanovenia § 57 živnostenského zákona:
a) smrťou fyzickej osoby, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva,
b) zánikom právnickej osoby,
c) uplynutím doby na ktorú bolo živnostenské oprávnenie vydané,
d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia alebo jeho pozastavení,
e) ak to ustanový osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvaláho pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením (u zahraničnej osoby),
g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.
V prípade, že fyzická osoba zomrie, jej živnostenské oprávnenie nezaniká, ak v podnikaní pokračuje pozostalý manžel (manželka). Živnostenské oprávnenie zaniká spravidla dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, pričom toto oznámenie nemožno vziať späť.

Správa živnostenského podnikania

Štátnu správu v tejto oblasti vykonávajú:

a) živnostenské úrady, ktorými sú obvodné a krajské úrady,
b) Ministerstvo vnútra SR,
Obvodný úrad vykonáva svoju pôsobnosť ako živnostenský úrad v prvom stupni, to znamená, že vedie v informačnom systéme evidenciu všetkých živnostníkov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
Krajský úrad má za úlohu spolupracovať so Slovenskou živnostenskou komorou a vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým obvodné úrady v jeho územnej pôsobnosti vydali živnostenské oprávnenie.

Ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre živnostenské podnikanie a preto plní nasledujúce úlohy:

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania,
b) spolupracuje s ústrednými orgánmi i inými právnickymi osobami vo veciach živnostenského podnikania,
c) zabezpečuje jednotný informačný systém v živnostenskom podnikaní,
d) realizuje zvyšovanie odbornosti pracovníkov obvodných a krajských úradov v živnostenskom podnikaní.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.