Slovenská republika – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Potenciál Európskych fondov

V rámci 11 operačných programov sa bude Slovensko snažiť zvýšiť konkurencieschopnosť
regiónov, pri raste zamestnanosti a dodržiavaní princípov udržateľného rozvoja.

K strategickým prioritám v prípade Slovenskej republiky patria:

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť:

– regionálna infraštruktúra – vzdelávacia infraštruktúra zameraná na znalostnú ekonomiku, zariadenia sociálnej starostlivosti, archívy a knižnice, podpora konkurencieschopnosti a inovačných kapacít regiónov, obnova miest a regionálnych ciest;


– infraštruktúra životného prostredia – ochrana a racionálne využitie vody, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a obnova životného prostredia;
– dopravná infraštruktúra – výstavba diaľnic, modernizácia železníc, zapojenie do paneurópskych dopravných sietí, vytvorenie verejných prekladísk;
– modernizácia zdravotníckej infraštruktúry.

2. Inovácie, informačná spoločnosť a znalostná ekonomika:

–  informačná spoločnosť – rozvoj elektronických služieb, elektronického obsahu a infraštruktúry verejnej administratívy;
–  výskum a vývoj;
–  infraštruktúra univerzít;
–  podpora konkurencieschopnosti firiem a služieb prostredníctvom inovácií.

3. Ľudské zdroje a vzdelávanie:

– cieľom je zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie kvality pracovných síl, ktoré budú lepšie prispôsobené potrebám znalostnej ekonomiky, zvýšenie sociálnej adaptácie a inklúzie znevýhodnených osôb;
– moderné školstvo a systém vzdelávania;
– podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Hospodárska kríza postihla všetky krajiny Vyšehrádskej štvorky. Všetky spomínané
ekonomiky pocítili dôsledky svetovej krízy v podobe poklesu exportu a priemyselnej produkcie, spomalenia prílevu PZI a rastu nezamestnanosti. Je len na vládach jednotlivých ekonomík, ako sa popasujú s týmto javom, a ako dokážu naspäť priniesť zahraničných investorov pomocou PZI do svojich krajín. Istú úlohu v tomto zohráva legislatíva a využívanie štrukturálnych fondov Európske únie. Budúcnosť sa dá predpovedať iba ťažko.

Potenciál využitia eurofondov pre Maďarsko, pre Poľsko a pre Českú republiku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.