Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je zameraná na riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Zmyslom Iniciatívy je doplnenie národných stratégií a politík zamestnanosti o inovatívne prístupy na trhu práce, výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín.

Oprávnené aktivity v rámci IS EQUAL sa realizujú na území členských štátov a kandidátskych štátov EU.  – je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Priority programového dokumentu IS EQUAL sú zamerané na: uľahčenie návratu na trh práce dlhodobo nezamestnaným, posilnenie mimovládnych organizácií, adaptabilitu zamestnancov vo vzťahu k informačným technológiám, znižovanie rozdielov medzi pohlaviami, podporenie žiadateľov o azyl.

Cieľmi programového dokumentu je zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín, zlepšenie podmienok znevýhodnených skupín pri hľadaní práce, tvorba prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov.

Iniciatíva Interreg III A

Iniciatíva Interreg III B

Každý programový dokument obsahuje konkrétne ciele, súhrný popis opatrení plánovaných pre vykonávanie priorít, orientačný finančný plán a iné.

Prostriedky pre SR zo štrukturálnych fondov na obdobie 2004-2006

Slovensko participuje na skrátenom programovacom období 2004 – 2006 a zároveň sa zapája do prác na novom programovacom období 2007 – 2013.

Celkovo bolo pre Slovenskú republiku na programovacie obdobie 2004 – 2006 alokovaných 1 123,15 milióna EUR. Z toho 1 041 mil. EUR bolo alokovaných na programy spadajúce pod cieľ 1 a zvyšných 82,11 mil. EUR bolo určených na programy spadajúce pod cieľ 2 a cieľ 3.

Prehľad rozdelenia finančných prostriedkov alokovaných na obdobie 2004 – 2006 v mil. EUR

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.