Modifikácia spotreby a úspor v dôsledku zmien cenovej hladiny

Moderné ekonomické teórie spotreby chápu bohatstvo ako determinant spotreby. Zmena cenovej hladiny, ktorá modifikuje veľkosť bohatstva jednotlivých ekonomických subjektov, ale aj rozdelenie bohatstva medzi nimi,  ovplyvňuje spotrebu i úspory.

Vplyv deflácie na bohatstvo vysvetlil Pigou a jeho interpretácia je známa ako Pigouov efekt. Formuloval hypotézu, že deflácia zvyšuje skutočnú hodnotu peňažných aktív, zväčšuje bohatstvo ich majiteľov, a tým vedie k vyšším spotrebným výdavkom .Spotrebné výdavky, ktoré sú významnou zložkou agregátnych výdavkov, tak vedu k ich zvyšovaniu, k rastu agregátneho dopytu, čo následne vedie k rastu objemu produkcie  ako aj k nastoleniu rovnováhy pri plnej zamestnanosti.

Podľa J.M. Keynesa v období po šoku z veľkej depresie (1929-1933)bol efekt bohatstva príliš malý alebo pomaly ,aby významnejšie ovplyvnil obnovenie rovnováhy .

I.Fisher pochyboval o stimulačnom účinku deflácie ,lebo každé bohatstvo ,ktoré pozostávalo z vnútorných peňazí ,ma svoj protiklad ,čo znamená ,že pohľadávka jedného subjektu je zároveň dlhom druhého subjektu.

V dôsledku všeobecnej deflácie reálnej hodnoty  pohľadávok a dlhov rastú rovnakou mierou ,čo získavajú veritelia ,strácajú dlžníci. Reálna hodnota dlhov sa zvyšuje ,čo vedie k rastu bohatstva veriteľov ,ale zároveň  k zmenšovaniu bohatstva dlžníkov. Modifikácia rozdelenia bohatstva vedie k poklesu sklonu k spotrebe a ku kompenzácii Pigouovho efektu, čo je podmienene tým, že veritelia a dlžníci nemajú rovnaký hraničný sklon k spotrebe. Hraničný sklon k spotrebe je u dlžníkov vyšší než u veriteľov. Dôsledkom je pokles agregátneho dopytu.

Základne námietky voči pozitívnym účinkom deflácie:

  • Dochádza k prílišnému zadlženiu spôsobenému klesajúcimi cenami
  • K rastu bankrotov s účinkom na pokles čistého bohatstva
  • K odkladaniu nákupov na ďalšie obdobie ,pretože reálna hotovosť v čase narastá ,
  • k redistribúcii, ktorá vedie k zmene dopytu po statkoch.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Rast cenovej hladiny

Existujú 2 názory:

  • Rast cenovej hladiny vyvoláva rast  spotreby pretože sa sporiť nevypláca
  • Rast cenovej hladiny ma nepriamy vplyv na spotrebu prostredníctvom reálnych aktív .

Ak hodnota nehnuteľnosti a niektorých cenných  hnuteľných  veci rastie rýchlejšie ako ceny iných statkov ,stavajú sa ich majitelia bohatšími a zvyšujú sa ich spotrebne výdavky.

Aký vplyv ma zvýšenie cien nehnuteľnosti a iných reálnych aktív na spotrebne výdavky  zistime na základe využitia spotrebných funkcii moderných teórii spotreby.

Tak, ako sa s vývojom spoločnosti zvyšuje hodnota nehnuteľného majetku ,cenných hnuteľnosti ,tak rastie aj ich vplyv v dôsledku zmeny ich cien na celkový objem bohatstva a násleadne na spotrebu. Na druhej strane sa predpokladá, že  spotreba sa určite zníži a percento uspor sa pravdepodobne zvýši.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.