Programové dokumenty v SR v období 2007 – 2013

Prípravy na nasledujúce obdobie 2007 – 2013 v SR sa začali v roku 2004, keď vláda svojím uznesením č.456/2004 uložila Ministerstvu výstavby a regionálneho royvoja vypracovať Národný strategický referenčný rámec (NSRR).

NSRR je základným dokumentom, ktorý stnoví priority SR pri čerpaní prostriedkov yo štrukturálnzch fondov EÚ a Kohézneho fondu v ďalšom období. Stanovuje základné ciele a priority, ktoré budú rozpracované do jednotlivých operačných programov.

Strategické usmernenie spoločenstva stanovilo na obdobie 2007 – 2013 nasledujúce ciele regionálnej politiky EÚ:

Cieľ Konvergencia – bude financovaný z ERDF a ESF a sústredí sa na regióny NUTS II, teda regióny, ktorých HDP nedosahuje 75% priemeru EÚ. Všetky regióny okrem Bratislavského kraja.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť – je určený jpre regióny, ktoré nie sú oprávnené čerpať podporu z Cieľa Konvergencia. Pre Bratislavský kraj.

Cieľ Európska teritoriálna spolupráca – je určený na podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Návrh strategických priorít obsiahnutý v prvej verzii NSRR:

  • infraštruktúra a regionálna dostupnosť,
  • inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika,
  • ľudské zdroje a vzdelávanie.

Kto rozhoduje pri štrukturálnych fondoch

V rámci štrukturálnych fondov je potrebné rozlišovať niekoľko kategórií inštitúcií:

  1. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja – zastrešuje problematiku ŠF ako celok
  2. Riadiace orgány programov – sú zodpovedné za riadenie a implementáciu jednotlivých programov
  3. Sprostredkovateľské ogány pod riadiacimi orgánmi – sú poverené výkonom časti úloh spojených s riadením eurofondov ( implementačné agentúry)
  4. Monitorovacie výbory
  5. Platobný orgán ( Ministerstvo financií) a platobné jednotky (organizačné zložky jednotlivých riadiacich / sprostredkovateľských orgánov).

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.