Politicko – hospodárske riziká

Hospodárske riziká

Sú to riziká vyplývajúce z celkovej politickej, ekonomickej a finančnej situácie krajiny, do ktorej smerujú exporty. Predstavujú bezprostredné ohrozenie zisku, v extrémnych prípadoch aj ohrozenie hospodárskej existencie zahraničných spoločností a dokonca i medzinárodných podnikov. Vznik politických rizík vyplýva zo zmien v politickom okolí podniku a práve politické zmeny sú ich príčinou.

Pre exportéra znamenajú riziko neratifikácie alebo zrušenia kontraktu, embargo na vývoz, neprevedenie devízového transferu, konfiškáciu materiálov a výrobkov. Z najširšieho hľadiska tieto riziká vyplývajú z nepriateľských akcií ako sú vojna, blokáda, revolúcia, štrajky, občianske vojny.

Politicko-hospodárske riziká členíme na:

Výmenné riziko – kedy  peniaze,  ktoré už importér vyplatil svojej

banke dočasne nemožno vymeniť za žiadnu cudziu menu, a to v dôsledku štátnych opatrení importujúcej krajiny a v dôsledku nedostatku devíz.

Moratórium  –  zaplatenie  a  transfer  dlžnej  čiastky  exportérovi

štát nepovolí v čase splatnosti pohľadávky, ale povolí len čiastočné zaplatenie dlhu, prípadne nariadi odklad platby.

Transferové  riziko  – peniaze   vyplatené   importérom   v   banke nemožno  čiastočne alebo úplne previesť do zahraničia, pretože importujúca krajina z hospodársko – politických príčin nechce takýto transfer povoliť. Toto riziko obsahuje nebezpečenstvo úplného alebo čiastočného obmedzenia transferu zisku, vecných statkov, know-how, licenčných poplatkov, platieb za služby ako aj kapitálu.

Riziko dispozičné  –  pod  tento   pojem   možno   zahrnúť   všetky politicky podmienené zásahy štátu, ktoré obmedzujú priestor na obchodovanie zahraničným firmám v hostiteľskej krajine. Jedná sa najmä o administratívne nariadenia vlády – diskriminačné opatrenia. Často sú tu platné zákony, ktoré vnucujú minimálny podiel aj pevné ceny  surovín, polotovarov a materiálov, ktoré si musia nakúpiť firmy so zahraničnou účasťou spolu s dodávkami od domácich výrobcov v hostiteľskej krajine.

Riziko  vyvlastnenia  –  pozostáva  z  nebezpečenstva  čiastočného alebo úplného odobratia majetku alebo práv, bez odškodnenia alebo s čiastočným odškodnením.

Na hodnotenie politicko-hospodárskych rizík existuje niekoľko postupov a kritérií. Medzi základné kritériá hodnotenia môžeme zaradiť hodnotenie politickej klímy v danej krajine, hodnotenie jej všeobecného politického vývoja na základe jednotlivých udalostí, analýzu vládneho systému, možné politické zmeny krajiny, dôveru v indície, investičný barometer,

dodržiavanie záväznosti medzinárodných zmlúv a dohôd.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.