Efekt reálnych zostatkov peňažnej hotovosti ako špecifický prípad efektu bohatstva

Tento efekt odráža vplyv zmien v objeme realnych zostatkov peňažnej hotovosti na spotrebu. Reálne zostatky peňažnej hotovosti predstavujú množstvo peňazí ktoré si jednotlivé ekonomické subjekty ponechávajú v držbe. Ak sú reálne zostatky peňažných  hotovosti vyššie než žiaduce ,relatívne dlhodobo stabilne ,budú ekonomické subjekty zvyšovať spotrebu ,ak sú reálne zostatky peňažných hotovosti nižšie než žiaduce ,spotrebu znížia.

V tomto prípade sa nepovažuje za rozhodujúcu nominálna suma peňazí ktorou ekonomicky subjekt disponuje ,ale tým ,či je ta suma postačujúca na zabezpečenie stabilnej kúpnej sily . Ak sa rovnováha naruší ,následne sa prejaví snaha ekonomického subjektu opätovne dosiahnuť rovnováhu. Osobitým prípadom je cambridgesky efekt ,ktorý odráža vplyv zmien reálnych zostatkov peňažných hotovostí na dopyt po statkoch .

Efekt reálnych zostatkov peňažnej hotovosti v modeli D. Patinkina

Model zachytáva 4 trhy:

  • Trh statkov
  • Trh peňazí
  • Trh dlhopisov
  • Trh práce

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Opisuje trhové mechanizmy, ktoré zabezpečujú automatické dosahovanie rovnováhy na všetkých trhoch.

Don Patinkin vychádzal z predpokladu ,že domácnosti majú záujem udržiavať relatívne stabilné reálne peňažné zostatky. Ak dochádza k odklonu od dlhodobo stabilnej , žiaducej úrovne reálnych peňažných zostatkov ,domácnosti naň reagujú.

Ak dochádza k poklesu cenovej hladiny ,hodnota reálnych  peňažných zostatkov vzrastie nad požadovanú úroveň a domácnosti sa zbavujú  prebytočných peňažných zostatkov nákupom dlhopisov.

V redukovanom modeli je rovnováha na trhu statkov interpretovaná krivkou CC a na trhu  dlhopisov krivkou BB.

Krivka CC odráža všetky kombinácie úrokovej miery a cenovej hladiny , pri ktorých je trh statkov v rovnováhe, krivka BB všetky kombinácie úrokovej miery a cenovej hladiny ,pri ktorých  je trh dlhopisov v rovnováhe..

Súčasná rovnováha na oboch trhoch sa dosahuje v priesečníku kriviek BB a CC. Negatívny sklon krivky CC vyjadruje klesajúca cenová hladina prostredníctvom efektu reálnych zostatkov peňažných hotovosti stimuluje dopyt po statkoch. Aby sa rovnováha obnovila ,musí byt rast dopytu potlačený rastom úrokovej miery.

Pozitívny sklon krivky BB znamená ,že ak rastie úroková miera  ,klesá ponuka dlhopisov ,ale dopyt po dlhopisoch rastie.

Obnovenie rovnováhy predpokladá rast cenovej hladiny ,čo znižuje hodnotu reálnych zostatkov peňažných hotovostí. Zabezpečenie pôvodnej hodnoty reálnych zostatkov peňažnej hotovosti znamená ,že domácnosti predávajú svoje dlhopisy. Ako regulátor na oboch trhoch pôsobí cenový mechanizmus. Efekt reálnych zostatkov peňažných hotovosti pôsobí na obnovenie rovnováhy na oboch trhoch.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.