Osobitné druhy rizik

Spočíva v zmenách výmenných kurzov medzi menami zmluvných partnerov, prípadne medzi domácou menou a treťou menou, v ktorej má byť záväzok vyrovnaný. Zmeny menových kurzov môžu mať kladný, alebo záporný vplyv na predpokladaný výsledok, t.j. môže dochádzať ku kurzovým stratám, ale aj ku kurzovým ziskom.

Predvídanie menového vývoja je veľmi obtiažne, pretože mnohokrát nie je len výsledkom vývoja ekonomických faktorov, ale v niektorých situáciách predovšetkým faktorov neekonomických, ktorých intenzita a smer pôsobenia sa v budúcnosti nedá predvídať. Na kurzové výkyvy pôsobia predovšetkým tieto činitele:

Ekonomické faktúry

ekonomické  faktory – hospodársky  rast, úrokové  sadzby, inflácia,

výška nezamestnanosti, obchodná bilancia, stav devízových rezerv, politická  situácia  v  danej  krajine , peňažná  politika  štátu ako i menovo-politické opatrenia vo forme menových dojednaní (napr. Európska menová únia) špekulácie na devízovom a peňažnom trhu za  účelom  dosiahnutia kurzových ziskov z kúpy a predaja devíz.

Kurzové riziko zasahuje exportéra aj importéra. Exportér, ktorý uzavrel zmluvu v cudzej mene podlieha riziku, že po obdržaní splátky a výmene devíz mu v domácej mene zostane menej peňažných prostriedkov ako počítal vo svojej kalkulácii. Importér, ktorý musí platiť v cudzej mene je zase v ohrození, že za nákup potrebnej cudzej meny bude musieť vynaložiť viac jednotiek domácej meny ako predpokladal.

Exportér a importér sa preto snažia podľa stúpania a klesania kurzu o urýchlenie, resp. spomalenie  platby, alebo o zaistenie kurzového rizika pomocou rôznych nástrojov (napr. Doložka o zabezpečení  kurzu v zmluve), alebo kurzovo-poisťovacích obchodov (termínové obchody, úver  v cudzej mene, menová opcia), prípadne špecifických metód ako forfaiting, factoring alebo leasing, resp. tiež niektorých foriem väzbových obchodov.

V medzinárodnom obchode je subjekt so zahraničnou aktivitou vystavený trom rozličným úrovniam kurzového rizika:

Výmenné kurzové riziko – ide o riziko transakcie, ktoré sa zakladá na neistote kalkulovaných nákladov, resp. výnosov, ktoré vyplývajú z kurzových zmien.

Ekonomické kurzové riziko – presahuje vo svojom význame riziko

transakcie, pretože zahŕňa aj otázku konkurencieschopnosti podniku v budúcnosti, vzhľadom na kurzové zmeny. Stredobodom pozornosti tohto rizika je ohrozenie celkovej hodnoty podniku.

Riziko menového prepočtu – toto  riziko  sa  týka   predovšetkým

účtovného ohodnotenia položiek znejúcich na cudziu menu. Vyskytuje sa iba u veľkých koncernov pri vypracovaní ročných účtovných uzávierok. Riziko spočíva v možnosti  chybného ohodnotenia pasív danej firmy v dôsledku kurzových výkyvov.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.