Inflačné riziko a právne riziká

Predstavuje možnosť, že podnikateľský subjekt utrpí  stratu  alebo dosiahne zisk v  dôsledku inflačného vývoja.  Typickým príkladom  je ovplyvňovanie  úverových vzťahov, pri ktorých práve v dôsledku  inflačného  vývoja  príslušnej  meny veriteľ stráca tým, že pri nezmenenej nominálnej čiastke nezískava ekvivalent pôvodne poskytnutej hodnoty dlžník na druhej strane získava tým, že v reálnej hodnote spláca menej oproti predpokladu.

Inflačné riziko

Inflačné riziko má významný vplyv na vývoj štruktúry ekonomiky jednotlivých  krajín  a   prináša  so  sebou  závažné  sociálne dôsledky. V zahranično-obchodných vzťahoch pôsobí toto riziko spolu s rizikom kurzovým. Zvýšená miera inflácie vedie v systéme pohyblivých kurzov spravidla k poklesu kurzu, čo so sebou prináša zvýšenie cien za dovážaný tovar. Spojenie medzi vývojom kurzu a infláciou však nie je bezprostredné. Inflácia je spojená so zvýšením cien a rastom nákladových položiek. Situácia je jednoduchšia v prípade, keď je možné premietnuť inflačný vývoj do predajných cien a zvýšenie cien vstupov kompenzovať zvýšením cien výstupov. Je nutné si však uvedomiť, že so zvyšovaním cien klesá konkurencie  schopnosť výrobkov. Je však možné aj to, že spolu s infláciou môže prebehnúť taká zmena cenových relácií, ktorá umožní naopak dosiahnutie vyššej rentability oproti predpokladu.

Ďalší problém, ktorý so sebou inflácia prináša, je znehodnocovanie pohľadávok. Tento problém sa vzťahuje na všetky úverové vzťahy a v tomto prípade sú medzinárodné úverové vzťahy navyše komplikované otázkami vývoja kurzov jednotlivých mien.

Právne riziká

Kľúčovým problémom tejto oblasti je otázka, aké resp. koho právo sa použije v medzinárodnom styku. Medzinárodné právo v zmysle nadštátneho právneho poriadku totiž neexistuje a jednotlivé národné právne normy, upravujúce zahranično-obchodný styk sa navzájom viac či menej odlišujú.

Existuje tu snaha o nahradenie všeobecne platného medzinárodného obchodného práva aspoň dvojstrannými a multilaterálnymi obchodnými zmluvami (napr. Viedenské dohovory OSN v oblasti práva o cenných papieroch, dopravy, atď.). K medzinárodným pravidlám zahraničného obchodu patria aj Jednotné pravidlá a zvyklosti pre dokumentárne akreditívy, vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži. Určitou alternatívou riešenia právnych sporov môže byť i doložka k zmluve, alebo samostatná zmluva o rozhodcovskom konaní.

Riziká prírodných a technických katastrôf

Do tejto skupiny  možno zaradiť nasledujúce riziká:

Špecifické  riziká  istoty  a  bezpečnosti  –  sem spadajú   udalosti týkajúce sa ohrozenia zdravia slobody a života pracovníkov medzinárodných spoločností, ako aj ich rodinných príslušníkov. Takéto riziko vzniká aj vtedy, kde sa nemôže zaistiť fyzické zachovanie vlastníckych hodnôt. Ohrozenie samotného fyzického vlastníctva môže byt sprievodným javom ozbrojených konfliktov, ako aj dôsledkom cielených útokov. Potenciálnym zdrojom poškodenia alebo zničenia vlastníckych statkov sú politický teror, nepokoje, revolúcia i vojenská konfrontácia.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.