Maďarsko – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Maďarsko má 15 operačných programov, ktoré sledujú dva hlavné strategické ciele:

1. Udržateľný dlhodobý rast – v rámci tohto cieľa pôjde hlavne zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, vrátane posilnenia znalostnej ekonomiky, rozšírenia ekonomickej základne a rozvoja podnikateľského prostredia.

2. Rast zamestnanosti – pričom sa bude klásť dôraz hlavne na väčšiu ponuku práce, zlepšenie možností na získanie práce, podporu dopytu po práci, podporu vytvárania nových pracovných miest a vytvorenie aktívneho trhu práce, ktorý bude podporovať rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

Medzi ďalšie priority definované v národnom strategickom referenčnom rámci patria:

–  ekonomický rozvoj – podpora výskumu, technologického rozvoja, malých a stredných podnikov, podnikateľskej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií;

–  rozvoj dopravy – cestná, železničná, rozvoj udržateľných foriem dopravy;

–  sociálna obroda – cielená a aktívna politika na trhu práce, investície do ľudského kapitálu a infraštruktúry;

–  životné prostredie a energia – dôraz na znečistenú a pitnú vodu;

–  regionálny rozvoj – dôraz na regionálne póly rastu, rozvoj vidieka a pozdvihnutie znevýhodnených mikroregiónov;

–  reforma štátu – podpora občianskej spoločnosti, modernizácia verejnej administratívy.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.