Vedúci pracovníci výkonných útvarov zodpovedných za rozpočet

Zodpovednosť za rozpočet

Ide obvykle o úroveň generálnych riaditeľov útvarov zodpovedných za tvorbu a realizáciu rozpočtu na jednotlivých kapitolách. Na tejto úrovni je potrebné vytvoriť mechanizmus pracovných kontaktov s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky. Okrem toho, riaditelia týchto útvarov na ministerstve pôdohospodárstva, vnútra, práce a sociálnych vecí, zdravotníctva, dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerstva školstva a ministerstva financií by sa mali stať členmi koordinačnej skupiny pre implementáciu subkomponentu 1.1 Projekt.

Inštitucionálna kapacita pre rozpočtovanie na ministerstve financií a najdôležitejších rozpočtových kapitolách“ a po rozšírení o zástupcov ostatných veľkých rozpočtových kapitol (najmä ministerstva životného prostredia, ministerstva obrany, príp. ďalších) by sa táto skupina mala stať hlavnou konzultačnou skupinou generálneho riaditeľa sekcie rozpočtovej politiky ministerstva financií pre hodnotenie a návrh zmien v rozpočtovej metodike.


Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto cieľovej skupine preto je najmä presvedčiť a pozitívne motivovať k uplatňovaniu nových prístupov k tvorbe rozpočtu, aktívne vtiahnuť do hodnotenia organizačnej a procesnej štruktúry rozpočtovania, ako aj do tvorby a hodnotenia metodiky rozpočtovania.

Formou komunikácie by mala byť permanentná komunikácia na pracovnej úrovni, spoločné hodnotenie existujúcej metodiky a ex ante diskusia o navrhovaných zmenám v metodike rozpočtovania.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.