Prevádzkovanie živnosti

Živnosť

Podľa § 5 môže živnosť prévadzkovať fyzická osoba (živnostník) i právnicka osoba, ktorá splní podmienky ustanovené zákonom. Toto v plnej miere platí pre slovenské osoby ako aj pre zahraničné osoby.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Podmienky prevádzkovania živnosti rozoznávame:

1. všeobecné
2. osobitné

1. Medzi všeobecné podmienky zaraďujeme tie, ktoré musí spĺňať každá fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať živnosť a sú to:
a) dosiahnuť vek 18 rokov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov. U právnickej osoby sú všeobecne podmienky rovnaké, musí ich však spĺňať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

2. Osobitnou podmienkou je odborná alebo iná spôsobilosť fyzickej osoby, pokiaľ ju Živnostenský zákon vyžaduje a u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať jej zodpovedný zástupca. Osobitná odborná spôsobilosť pritom predstavuje akýsi súhr teoretických vedomostí, praktických skúseností a návykov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva živnosť s ktorou zákon takúto podmienku viaže.

Pre prevádzkovanie živnosti je veľmi dôležité, najmä z aspektu podnikateľských aktivít právnických osôb, že zákon umožňuje výkon živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Ide o fyzickú osobu ustanovenú podnikateľom, ktorá nesie zodpovednosť za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Právnická osoba je povinná ho ustanoviť vždy ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.