Česká republika – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Česká republika má 17 operačných programov, ktoré majú pomôcť pri naplnení nasle-dovných strategických cieľov:

1. Konkurencieschopná ekonomika – v rámci tohto strategického cieľa sa bude podporovať vytváranie konkurencieschopného podnikateľského sektora, pričom prioritnými je podpora výskumných a vývojových kapacít zameraných na technologické inovácie, ako aj stabili-zácia sektora cestovného ruchu a využívanie domáceho kultúrneho dedičstva.

2. Otvorená, flexibilná a kohézna spoločnosť – v rámci čoho sa bude podporovať vzdeláva-nie, rast zamestnanosti a zlepšovanie adaptability zamestnancov, posilnenie sociálnej ko-hézie, rozvoj informačnej spoločnosti a zlepšenie verejnej administratívy. Vzdelávací sys-tém sa má stať hnacou silou efektívneho a flexibilného trhu práce. Zodpovedné autority majú v pláne znížiť administratívnu záťaž firiem o minimálne 20 %.

3. Atraktívne prostredie – pričom sa budú sledovať ciele ochrany a zlepšovania kvality pod-nikateľského prostredia a zlepšenia dopravnej dostupnosti (napr. zvýšenie podielu želez-ničnej a kombinovanej dopravy).

4. Rovnomerný rozvoj – tento strategický cieľ kladie dôraz na vyrovnaný regionálny rozvoj, územnú spoluprácu, rozvoj mestských aj vidieckych častí územia, podporu mesta Praha prostredníctvom programu regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.