Koncesované živnosti

Živnosť

Koncesované živnosti sú také živnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať iba na základe koncesie a ktorých oprávnenie prevádzkovať vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. Koncesná listina je preukazom živnostenského oprávnenia. Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3 Živnostenského zákona, medzi ktoré patrí napr. vývoj a výroba zbraní a streliva, prevádzkovanie pohrebísk, a pod. Odborná spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje u koncesovaných živností je upravená osobitnými predpismi, pričom osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej činnosti je aj požiadavka spoľahlivosti osoby, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania.

Rozsah živnostenského oprávnenia
Rozsah živnostenského oprávnenia je posudzovaný podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Jeho imanentnou súčasťou je určenie povinností podnikateľa (živnostníka).

Podnikateľ je povinný:

a) prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne, čo znamená, že nesmie opakovane dochádzať k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb, neplneniu si daňových, poplatkových a odvodných povinností alebo zabezpečovať prevádzku živnosti fyzickými osobami s ktorými nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
b) označiť svoju prevádzkareň
c) hodnoverne preukazovať spôsob nadobúdania tovaru a materiálu príslušnými dokladmi
d) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci zodpovedali požiadavkám odbornej spôsobilosti, ako aj znalosti hygienických a bezpečnostných predpisov,
e) používať pri prevadzkovaní živnosti obchodné meno, ktoré je zapísané v živnostenskom registri,
f) v prevádzkarni a na trhovom mieste mať inšpekčnú knihu autorizovanú živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznami,

Z hľadiska predmetu podnikania rozlišujeme tri druhy živnosti:

1. obchodné
2. výrobné
3. poskytujúce služby

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

1. Obchodné živnosti

Živnostenský zákon medzi obchodné živnosti zaraďuje najmä dva druhy a to:

a) kúpa tovaru
b) pohostinská činnosť

a) Kúpa tovaru je ustálená na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Okrem toho rozsahu oprávnenie živnostníka rozširuje § 34 Živnostenského zákona aj na prenájom tovaru, sprostredkovanie kúpy
a predaja, vykonanie drobných zmien na tovare, vykonávanie jeho montáže, výmeny vadných súčiastok, príjimanie objednávok vzťahujúcich sa k tovaru, predaj tovaru aj v pojazdných predajniach, predaj tovaru pomocov automatov, uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.
b) Pohostinská činnosť predstavuje prípravu a predaj jedál i nápojov na priamu konzumáciu, ale aj predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru.

2. Výrobné činnosti

Predstavujú široké spektrum činností, ktorí v rámci živnostenského oprávnenia umožňujú podnikateľovi (živnostníkovi):
a) vykonávať činnosti súvisiace s výrobou finálneho produktu,
b) vyrábať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finalného produktu,
c) predávať a opravovať výrobky,
d) nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov ak sú rovnakého druhu ako vlastné výrobky,
e) vyrábať obaly a etikety,
f) prenajímať výrobky vlastnej výroby,
g) vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

3. Živnosti poskytujúce služby

Ktorými sa rozumie oprávnenie poskytovať opravy a údržby veci, prepravu osôb a tovaru a iné práce a výkony slúžiace na uspokojovanie ďalších potrieb. Takýto podnikateľ je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie (nealkoholické nápoje), ak je určené na priamu konzumáciu na mieste poskytovania služby.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.