Obchodné meno

Obchodné meno

Tento nepochybne významný obchodno-právny inštitút upravuje Obchodný zákonník v §§ 8 až 12. Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že „Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Jeho nezastupiteľný význam spočíva najmä v tom, že obchodné meno je faktorom identifikačným a zároveň i rozlišovacím, resp. odlišovacím.

Obchodné meno identifikuje subjekt, ktorý je jeho nositeľom, umožňuje jeho individualizáciu a súčasne je odlišovacím faktorom v mozaike všetkých podnikateľských subjektov, čím bráni ich stotožňovaniu, resp.zámene pri ich identifikácií.

Obchodné meno má svoju ustálenú, špecifickú slovnú konštrukciu. Obsahuje spravidla dve časti a to obchodný (firemný) kmeň a dodatok.

Základ obchodného mena (kmeň) môže mať štyri podoby:

1. osobnú (napr. meno a priezvisko podnikateľa)
2. vecnú (vyjadruje predmet podnikania)
3. fantazijnú (ľubovoľný názov zodpovedajúci zákonným kritériam)
4. kombinovanú (spojenie viacerých podôb)

Dodatok obchodného mena vyjadruje jeho právnu formu.

Zákon stanovuje presné pravidlá tvorby a užívania obchodného mena. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko, pričom zákon umožňuje použiť rozšírenú verziu o dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, aby nemohlo dôjsť k zámene podnikateľských subjektov, v prípade, že dve i viac osôb majú identické mená i priezviská (§ 9 ods.1).
Obchodným menom obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registry (§ 9 ods. 2) aj s dodatkom vyjadrujúcim ich právnu formu v plnom znení alebo častejšie skratkou.

Používané skratky sú:

1. Verejná obchodná spoločnosť – ver. obch. spol., resp. v. o. s.
2. Komanditná spoločnosť – kom. spol., resp. k. s.
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným – spol. s. r. o., resp. s. r. o.
4. Akciová spoločnosť – akc. spol., resp. a. s.

U družstva sa uvádza dodatok v plnom znení – družstvo. Vzťahuje sa to aj na právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra podľa osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena u právnických osôb vzniknutý na základe osobitného zákona je tiež obligatórny dodatok označujúci ich právnu formu (napr. štátny podnik a pod.).

U právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchdného registra (napr. Národná banka Slovenska) je obchodným menom názov pod ktorým bola zriadená (§ 9 ods. 3). Ide predovšetkým o štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďované zákonom alebo rozhodnutím príslušného ústredného orgánu, resp. obce, ak je ich zriaďovateľom obec. V zriaďovacej listine je potom uvedený názov (obchodné meno) príslušného subjektu.

Pri uvádzaní obchodného mena podnikateľských subjektov zákon zakotvuje viacero zásad, ktoré je potrebné rešpektovať. Predovšetkým obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, t. j. musí rešpektovať zásadu jedinečnosti jeho tvorby i uvádzania. Taktiež nesmie v zmysle zásady pravdivosti a úplnosti vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania (§ 10 ods. 1). Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy, ale musí byť rozdielny aj názov (obchodné meno právnickej osoby). U fyzických osôb však stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Iba ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, musí doplniť svoje obchodné meno dodatkom, ktorý sa dotýka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa tieto obchodné mená dali vzájomne jednoznačne odlíšiť (§ 10 ods. 3).

Obchodný zákonník upravuje aj spôsob zmeny, resp. zachovanie obchodného mena pri vzniku určitých právnych skutočností viazaných na podniketeľa. Predovšetkým v § 11 ods. 1 zakotvuje pri dedení podniku po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou aj zachovanie doterajšieho obchodného mena s dodatkom označujúcim nástupcu a jeho meno. To isté platí aj pri zmluvnom nadobúdaní podniku za podmienok ustanovených § 481 ods. 2, t. j. ak sa podnik predáva medzi fyzickými osobami zmluvou o predaji podniku. Ak fyzická osoba, ktorá podniká zmení svoje meno (napr. uzavretím manželstva), používanie pôvodného mena v obchodnom mene nie je zákonom dotknuté, avšak musí uvádzať dodatok obsahujúci nové meno (§ 11 ods. 2).

Obchodný zákonník upravuje aj situáciu kedy zanikne právnická osoba bez likvidácie, t. j. pri zlúčení, fúzií a rozdelení obchodných spoločností a družstiev a to tak, že pokiaľ nástupnícka právnická osoba prevezme obchodné meno pôvodnej právnickej osoby, prechádza na ňu aj s povinnosťou zmeny dodatku k obchodnému menu, pokiaľ svojou právnou formou nekorešpondujú (§ 11 ods. 3).Nemenej dôležitá je úprava používania mena spoločníka ako obchodného mena právnickej osoby. Ak tento prestane byť spoločníkom alebo členom právnickej osoby, môže používať jeho meno len s jeho súhlasom, resp. po jeho smrti sa vyžaduje súhlas dediča (§ 11 ods. 5).

Obchodný zákonník v § 12 upravuje stav neoprávneného používania obchodného mena. Podnikateľ, ktorého práva boli touto skutočnosťou dotknuté sa môže domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ takéhoto konania zdržal a zároveň aj odstránil závadný stav. Okrem toho môže žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia i primerané zadosťučinenie. Prirodzene, ak bola neoprávneným užívaním obchodného mena spôsobená škoda, možno sa jej náhrady domáhať a súd môže účastníkovi, ktorého návrhu bolo vyhovené, priznať právo uverejnenia rozsudku na trovy druhej strany i určiť rozsah, formu a spôsob uverejnenia predmetného rozsudku.

Funkcia obchodného mena

Z uvedeného vyplíva, že obchodné meno má svoje nezastupiteľné funkcie. V prvom rade je to funkcia identifikačna, smerujúca k individualizácií užívateľa obchodného mena. Zároveň plní aj funkciu odlišovaciu, pretože podnikateľa odlišuje od všetkých ostatných podnikateľov bez ohľadu na ekonomické prostredie a trhy. Okrem toho plní aj funkciu ochrannú, pretože právna ochrana obchodného mena zabezpečuje zároveň aj ochranu majetkových i nemajetkových záujmov podnikateľa, čo v neposlednom rade súvisí s goodwillom (dobrá povesť) podnikateľa, ktorá je významným faktorom jeho úspešnosti i konkurencieschopnosti. V neposlednom rade obchodné meno môže predstavovať významný psychologický aspekt úspešného marketingu i funkčnej a pôsobivej reklamy, ovplyvňujúcej správanie spotrebiteľa na trhu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.