Maďarsko – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc – V4

Pri splnení podmienok a pravidiel EÚ sa v Maďarsku môžu poskytovať investičné stimuly na základe udelenie dekrétu o investičných stimuloch, alebo na základe udelenia dekrétu o daňových stimuloch. Maďarská vláda vidí svoje priority hlavne v oblastiach podpory priemyslu, v oblasti dopravy a logistiky, v oblasti ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, ces-tovného ruchu, alebo v oblasti životného prostredia a energetiky, či v oblasti verejných slu-žieb a podpory regiónov.

Medzi nedaňové investičné stimuly patria: nenávratné pôžičky, alebo granty, nená-vratné splátky úrokov, garantované náklady formou dotácií cien vstupov, dotácie na zakúpe-nie, alebo využitie pôdy na podnikateľské účely, dotácie na výrobné náklady a náklady spoje-né s prenajímaním. Vláda poskytuje investičné stimuly aj mimo zvyčajného rámca, po ich dodatočnom schválení Európskou komisiou.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Ide väčšinou o projekty, ktoré predstavujú výz-namnú investíciu z celoštátneho hľadiska.
Daňové stimuly majú najčastejšie formu nižšej dane z príjmu právnických osôb (deve-lopment tax allowance, DTA), alebo nižšieho základu dane. Veľkosť úľavy na daniach závisí od maximálnej možnej miery stimulov pre daný región Maďarska, až do 50 % z oprávnených nákladov na investíciu. Objem oprávnených nákladov sa pritom odvíja od čistej hodnoty in-vestičných nákladov.

Maďarsko ponúka najširšiu ponuku priemyselných parkov v rámci krajín strednej a východnej Európy. Investori si môžu vybrať z viac ako 160 fungujúcich priemyselných parkov, ktoré zodpovedajú ich podnikateľským, profesionálnym, alebo kultúrnym potrebám. Podnikateľské prostredie je v priemyselných parkoch podporené efektívnou a flexibilnou spoluprácou so samosprávnymi orgánmi, vrátane daňových úľav, čo prináša investorom časové i finančné úspory.

Maďarské priemyselné parky poskytujú vo všeobecnosti nasledovné služby: základnú infraštruktúru potrebnú na výrobu (energie, voda, odpad, čističky a iné), podporujú rozvoj dodávateľskej siete pre priemyselný park, sú nápomocné pri znižovaní výrobných nákladov, poskytujú služby v oblasti bankovníctva, služby týkajúce sa preclievania, kancelárske služby a rôzne konzultácie.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.