Konanie podnikateľa

Podnikateľ

Konanie podnikateľa upravuje obchodný zákonník v §§ 13 až 16. Zákon rozlišuje konanie fyzickej osoby a konanie právnickej osoby. Fyzická osoba v zmysle § 13 ods. 1 koná osobne alebo za neho koná zástupca. Za právnicku osobu koná jej štatutárny orgán alebo ako u fyzickej osoby jej zástupca. Všeobecnou podmienkou osobného konania fyzickej osoby je jej ničím neobmedzená spôsobilosť na právne úkony. U právnických osôb je všeobecnou podmienkou na právne úkony ich vznik.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Zákon rieši aj postavenie organizačnej zložky podniku a oprávnenia jej vedúceho v § 13 ods. 6 tak, že vedúci takejto zložky alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, je splnomocnený robiť za podnikateľa všetky právne úkony, ktoré sa organizačnej zložky, resp. podniku týkajú. Relatívne samostatné postavenie organizačnej zložky podniku majú napr. odštepné závody. Obchodný zákonník v § 7 ods. 1 ich charakterizuje ako organizačnú zložku podniku, ktorá je aj ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri a jeho vedúci je vlastne zákonným zástupcom podnikateľa.

Nemenej dôležité je aj ustanovenie § 15, ktoré upravuje možnosť poverenia určitou činnosťou pri prevádzkovaní podniku ktorúkoľvek fyzickú osobu a to tak, že môže byť splnomocnená na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza.

Osobitným inštitútom vyjadrujúcim konanie za podnikateľa je prokúra (§ 14), ktorá predstavuje akési generálne obchodné plnomocenstvo, čo je vyjadrené v odstavci 1 takto: „Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo.“ Prokúru môže udeliť iba podnikateľ, ktorý je zapísany v obchodnom registri a možno ju udeliť len fyzickej osobe. Aj keď nie je výslovne upravený spôsob zániku prokúry, možno kvalifikovať tri základné spôsoby a to odvolaním prokúry podnikateľom, výpoveďou prokuristu a vzájomnou dohodou oboch strán.Účinnosť prokúry zaniká výmazom zápisu prokuristu z obchodného registra.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.