Manažment a jeho pojmové vymedzenie

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Manažment ako proces, profesia, vedná disciplína a umenie.

Manažment ako proces vyjadruje skutočnosť, že manažment je praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa. Manažment v tomto zmysle je dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou až po kontrolu. Ide o neprestajne sa opakujúci cyklus činností.

Manažment ako profesia sa traduje od obdobia, ktoré je známe pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice 40. rokov dvadsiateho storočia, keď v hospodársky vyspelých krajinách sa začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov a ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do manažérskych funkcií v hospodárskych organizáciách. Tým sa potvrdila skutočnosť, že efektívny manažment podobne ako každá iná profesia si vyžaduje špecifický obsah, štruktúru a úroveň poznatkov, zručností, schopností a praktických skúseností. Na splnenie týchto požiadaviek je nevyhnutné zabezpečiť aj zodpovedajúce podmienky na prípravu a výchovu manažérov.

Manažment ako vedná disciplína má interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychológia, sociológia, ekonómia, atď.), ale aj prírodných a technických disciplín. Tieto poznatky tvoria logicky usporiadaný súbor princípov, metód a techník, ktoré sú predmetom výučby. Hlavnou úlohou manažmentu ako vednej disciplíny je vytvoriť metodológiu riadenia, ktorej uplatnenie umožní zvyšovať efektívnosť fungovania organizácií.

Manažment ako umenie je spájaný s japonským manažmentom. Ten sa snaží osloviť celého človeka, a to nielen jeho pragmatickú, ale aj sociálnu, morálnu, estetickú a citovú stránku. Manažment ako umenie znamená „vedieť ako“, t. j. hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi, reálne ich motivovať a stimulovať individuálne aj ako členov tímu, predvídať vývoj, rozumne riskovať, atď.

Manažment ako vedný odbor je prierezový multi- a interdisciplinárny vedný odbor, ktorý má svoj vlastný predmet skúmania a vlastné zdroje poznávania. Manažment vychádza hlavne z oblasti manažérskej praxe. Mnohí úspešní manažéri publikovali svoje skúsenosti. Významným zdrojom sú aj akademickí autori, ktorí hlavne v posledných desaťročiach prispeli k vedeckému rozvoju tohto odboru. Manažment obohatili aj predstavitelia rozličných vedných odborov (hlavne z vied o človeku, z matematiky, filozofie, ekonómie, práva, vied o počítačoch, technických vied). Manažment je praxeologická vedná disciplína, čo sa prejavuje v jeho prioritnej orientácii na konečný výsledok.

Hlavné predmety manažmentu

Manažment je procesom riadenia. Medzi základné ukazovatele predmetu manažmentu patria: subjekty manažmentu (nositelia), objekty manažmentu (organizačné jednotky, skupiny, výrobné,  technologické a pracovné procesy, podniky ako celok), organizačná štruktúra (výroby a riadenia), vonkajšie prostredie a komunikačné väzby.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.