Ďalšie prístupy k znižovaniu rizik

Nasledujúce prístupy majú charakter určitých všeobecných postupov znižovania rizika.  Spočíva v rozčlenení projektu do niekoľkých etáp. Každá nasledujúca fáza je koncipovaná variantne, to znamená, že je pripravených niekoľko variant pokračovania projektu, pričom voľba pokračovania bude závisieť na výsledkoch predchádzajúcej etapy. Prednosťou tohto prístupu je okrem redukcie rizika i skutočnosť, že zmenšuje nároky na finančné prostriedky potrebné v prvej etape realizácie projektu, pretože sa tieto prostriedky rozkladajú do viacerých fáz. Určité nebezpečenstvo však vzniká z toho, že pri značnej výške nenávratne vynaložených nákladov v počiatočných fázach projektu sa často prejavuje určitá tendencia pokračovať v projekte i pri  jeho relatívne malej výnosnosti, resp. malých predpokladoch na úspech.

Vyhýbanie sa riziku

Tento prístup je oprávnený u neprijateľného rizika, kedy realizácia podnikateľskej činnosti by mohla viesť v prípade jej neúspechu k výraznému narušeniu finančnej stability firmy alebo k jej prípadnému úpadku. Na druhej strane systematické vyhýbanie sa rizikovým podnikateľským aktivitám však nemôže zabezpečiť trvalú podnikateľskú prosperitu v náročných ekonomických podmienkach tržnej ekonomiky. Je potrebné prijať určité podnikateľské riziko, pretože vyhýbanie sa riziku je spojené s inými rizikami, a to s nebezpečenstvom straty konkurenčnej schopnosti, a tým aj vyradením firmy z trhu.

Využívanie sily

Ide o spôsob znižovania zraniteľnosti podnikateľskej činnosti či projektu vzhľadom k neistému okoliu a sústreďuje sa na oslabenie či elimináciu vlastných príčin vzniku rizika.

Niektoré z týchto postupov využívajú fakt, že určité vládne či iné orgány a inštitúcie  majú kľúčovú úlohu pri vytváraní podmienok, v ktorých prebieha podnikateľská činnosť.     Možno sem zaradiť aj postupy, ktoré formujú konkurenčné prostredie a umožňujú firme získať dominantné postavenie na trhu (napr. prostredníctvom strategických inovácií, investícií, akvizícií ai.), resp. vytvárajú nové trhy a umožňujú na nich uplatňovať značné konkurenčné výhody. Takéto postavenie získali niektoré firmy uplatnením odvážnych podnikateľských stratégií v správny čas.

Získavanie dodatočných informácií

Táto činnosť ma význam vtedy, ak pri realizácii podnikateľskej činnosti existuje neistota vyvolaná  predovšetkým nedostatočným poznaním určitých procesov  alebo objektov.  Snaha o zníženie neistoty práve získaním ďalších informácií však môže viesť k oddialeniu podnikateľského rozhodnutia, čo môže niekedy vyvolať negatívne dôsledky. Mnohokrát manažér ani nie je schopný vyšší objem informácií spracovať a použiť pri príprave podnikateľskej činnosti.

Vytváranie rezerv

Existencia rezerv umožňuje znížiť, resp. eliminovať vplyv určitých rizík. Rezervy slúžia na kompenzáciu strát, zmenšujú alebo likvidujú následky strát. Od existencie vytvorených rezerv často závisí pravidelný a neprerušovaný priebeh reprodukčného procesu  a toku finančných prostriedkov v budúcnosti.

Vytvorené rezervy podniku umožňujú:

včas reagovať na kvantitatívne zmeny v procese výroby  spôsobené rizikovými faktormi a udalosťami vedome riadiť realizáciu a presadzovanie kvalitatívnych zmien, ktorých výsledky sú rizikové eliminovať citlivosť na poruchy v procese realizácie podnikateľskej činnosti spôsobené rizikovými udalosťami zabezpečovať podmienky pre vyššiu efektivnost.

Napríklad udržiavanie výrobných zásob na úrovni zodpovedajúcej súčasnej situácii na trhu surovín, resp. vytvorenie zásob určitých úzkoprofilových surovín umožňuje preklenúť obdobie  ich okamžitého nedostatku a znížiť tak účinky rizika ich cenových výkyvov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.