Vízia, poslanie a ciele podniku

Slovak Telecom, a. s. je najväčší operátor pevnej telekomunikačnej siete na Slovensku. V roku 2003 predstavovali výnosy z hlasových prenosov približne 75 % celkových výnosov a zostávajú zatiaľ ich hlavným zdrojom. Od 8. 3. 2006 podnik zmenil obchodné meno, podnikovú značku a zaviedol novú obchodnú značku. Zmena obchodného mena na Slovak Telekom, a. s. a uvedenie novej obchodnej značky T – Com je prirodzeným krokom, ktorým dáva podnik najavo svoju príslušnosť k skupine Deutsche Telekom AG jedného z najvýznamnejších medzinárodných telekomunikačných operátorov na svete. Zmenou značky a podnikovej identity nielen deklaruje svoju príslušnosť k skupine, ale táto skutočnosť sa prejavuje aj na rozsahu a kvalite služieb. Cieľom zmeny podnikovej identity je podporiť transformáciu podniku na operátora budúcej generácie, schopného uspokojovať komunikačné potreby zákazníka 21. storočia. Jeho cestu do budúcnosti usmerňuje vízia, poslanie a hodnoty.

Vízia: Byť najspoľahlivejšou a na zákazníka orientovanou spoločnosťou spájajúcou komunikačný a informačný svet, ktorá prispieva k pozitívnemu vývoju Slovenskej republiky a kvality života v nej.

Zverejnené hodnoty sú podporované vyhlásením, v ktorom sa uvádza:

Sme skupinou, ktorá pôsobí na medzinárodných trhoch a v multikultúrnom prostredí. Spoločné hodnoty sú tým, čo nás spája. Vo svojej práci kladieme na prvé miesto potreby zákazníka a podriaďujeme im ostatné hľadiská. Inovácia a kreativita v riešeniach nás posúvajú vpred, zabezpečujú nám dlhodobú perspektívu a miesto na trhu.

Podnik Didaktik vyrába rozsiahly rad vzdelávacích pomôcok v stredných a vyšších cenových reláciách pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Svojimi dodávkami zásobuje okres, v ktorom sídli, a šesť okolitých okresov. Predaj realizuje školským správam alebo priamo školám.  Podnik sa snaží uspokojovať potreby detí a ich vzdelávanie pokladá za rozhodujúcu časť svojich úloh. Pomôcky sú konštruované tak, aby obohacovali skúsenosti a poznatky detí. Konštrukčné práce sa uskutočňujú v samotnom podniku, aby sa navrhovali len také výrobky, ktoré sú deťom primerané. Prioritou podniku je maximálna kvalita. Skôr oželie pokles odbytu pre vyššie ceny, ako by predával menej kvalitný tovar za nízke ceny. Ponúka rýchly a dostupný opravársky servis pre všetky tovary, ktoré predáva. Za pracovníkov odbytu sa podnik snaží zamestnávať bývalých učiteľov základných škôl, ktorí poznajú a chápu potreby a schopnosti detí a súčasne sa dokážu stotožniť s predstavami a možnosťami rodičov. V podniku si uvedomujú, že súdržnosť svojho podnikania v dynamickom a zložitom podnikateľskom prostredí dokážu zachovať len vtedy, keď si jeho manažéri aj ostatní zamestnanci osvoja racionálne formulované poslanie, ktoré ich bude dostatočne orientovať v strategických aj taktických rozhodnutiach

Hlavným predmetom činnosti podniku Pekáreň, s. s r. o. sú podnikateľské aktivity v pekárenskej výrobe a v maloobchodnom predaji. Na celkovom objeme tržieb sa pekárenská výroba podieľala v posledných troch rokoch 60 % a maloobchodný predaj vo vlastných predajniach 40 %. V ponukovom liste má zaradených 157 druhov pekárenských výrobkov, z ktorých prevláda výroba chleba (69 % z objemu výroby) a výroba rožkov (11,2 %). Zvyšok sú sladké a slané pečivo a parené výrobky. Jeho vízia znie: Chceme sa stať najsilnejším podnikom v odvetví pekárenskej výroby a určovať trend vývoja a výroby pekárenských výrobkov na relevantnom trhu.

Na štyri zásadné otázky, ktoré vymedzujú poslanie, podnik odpovedal takto:

  1. Aké sú potreby zákazníkov, alebo, čo je uspokojované?

Hlavnou potrebou zákazníkov je získať výrobky vysokej kvality a s prijateľnou cenou. Potreby zákazníkov sa menia a podnik sa snaží pružne reagovať na zmeny dopytu.

  1. Aké sú spotrebiteľské skupiny, alebo, kto je uspokojovaný?

Zákazníci sú rozdelení do týchto skupín:

– maloobchodné podniky (Jednota, Tesco, Billa, malé súkromné predajne, vlastné predajne),

– školy (podnik pokrýva 95 % objednávok v okresnom meste a okolí),

– zdravotné a opatrovateľské zariadenia.

  1. Aké činnosti, metódy, technológie sa používajú, alebo, ako sú uspokojované potreby zákazníkov?

Podnik sa snaží upútať zákazníka širokým sortimentom, kladie dôraz na kvalitu a v cenotvorbe sa snaží byť v súlade s konkurentmi.

  1. Aké sú dôvody existencie podniku, alebo, prečo podnik robí práve to, čo robí?

Podnik chce udržať pozíciu na trhu, dosahovať zisk a rozvíjať sa na báze pekárenskej výroby.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.