Dodatočné kritériá pre poskytnutie daňovej úľavy

V prípade, že Investor bude požadovať poskytnutie daňových úľav, musí okrem základných podmienok stanovených v týchto Pravidlách splniť kritériá stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a zákone č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení. Ku dňu prijatia týchto pravidiel sú to najmä nasledovné kritériá:

  • – Investičné náklady musia byť najmenej vo výške 400 miliónov Sk,
  • – Investor musí vynaložiť najmenej 200 miliónov Sk z Investičných nákladov z vlastného imania.

V prípade, že Investor bude realizovať projekt v regióne, v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 10 % podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Zelená a žltá zóna), aktuálnych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho polroka, sumy uvedené v písmene (i) a (ii) vyššie, sa znižujú na polovicu.

Formy  štátnej pomoci

Daňová úľava, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému  majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu ako je trhová cena alebo  FD a príspevok na novovytvorené pracovné miesta sú poskytované v rámci pomoci na rozvoj regiónov a príspevok na vzdelávanie je poskytovaný nad rámec pomoci na rozvoj regiónov.

Daňová úľava, PNM, FD a PN sú stanovené v súlade s hospodárskymi záujmami Slovenskej republiky, s prihliadnutím na regionálne kritériá a maximálne limity intenzity štátnej pomoci a v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška štátnej pomoci

Percentuálne vyjadrenie maximálnych limitov štátnej pomoci v jednotlivých zónach. Jednotlivé formy štátnej pomoci a investičných stimulov nemôžu v jednotlivých zónach a pri jednotlivých typoch projektov presiahnuť nasledovné maximálne limity štátnej pomoci vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov projektu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.