Nová“ teória manažmentu

Po 2. svetovej vojne sa rozšíril interdisciplinárny charakter teórie manažmentu najmä aplikovaním poznatkov nových vied. Vznikla „nová “, „moderná “ teória manažmentu, ktorá nie je po obsahovej stránke celkom vykryštalizovaná a prepracovaná.

Rozhodovací prístup

Predstavitelia tohoto smeru vychádzajú z toho, že jadrom riadenia je prijímanie rozhodnutí, na ktoré pripadá aj vysoký podiel času z jeho celkového cyklu. Pozornosť sa sústreďuje na 2 problémy, pri ktorých sa hľadajú možnosti ako zdokonaliť rozhodovanie, a to:

  • na vypracovanie racionálneho postupu rozhodovania, s čím súvisí vznik heuristiky
  • na vypracovanie a využívanie takých spôsobov rozhodovania, ktoré umožňujú prijať čo najefektívnejšie riešenie spomedzi možných variantov.

Významným predstaviteľom tohto smeru je Herbert Simon, ktorý sa zaoberal psychologickým a teoreticko-poznávacím aspektom procesov spojených s rozhodovaním. Organizáciu chápal ako systém, v ktorom sú ľudia „mechanizmami robiacimi rozhodnutia“. Skúmal použitie matematických metód v rozhodovaní. Aj keď vysoko oceňoval ich význam, zároveň popieral, že možno dosiahnuť „úplnú racionalitu“ rozhodovania.

Matematický prístup

Jeho podstatou je uplatnenie matematických modelov, formalizovanie metód a algoritmizovateľných postupov na riešenie úloh riadenia. Za stúpencov tohto prístupu sa pokladajú tí, ktorí sa pozerajú na riadenie ako na systém matematických modelov. Najznámejšiu skupinu v tejto oblasti tvoria vedci operačného výskumu /operačnej analýzy/, ktorí sa niekedy sami označujú za vedcov manažmentu. Do tejto skupiny patria: Arnoff, Miller, Starr, Cooper. Pozornosť operačného výskumu sa sústreďuje na vypracovanie matematických modelov pre najčastejšie sa vyskytujúce úlohy, pri ktorých sa darí vyhnúť zohľadneniu správania sa ľudí, zúčastňujúcich sa na príslušných činnostiach. K úlohám tohoto druhu patrí riadenie veľkosti zásob, rozdeľovanie obmedzených zdrojov medzi rozličných spotrebiteľov.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Systémový prístup

Základňou „novej “ teórie je systémový prístup, ktorý má slúžiť ako rámec na integráciu rôznych poznatkov o riadení. Systémový prístup je protikladom mechanického pohľadu na svet, ktorý vychádza z predstavy, že akýkoľvek objekt môžeme pochopiť, ak ho zredukujeme na jeho základné prvky a ich vlastnosti a tie potom skúmame. Podstatou systémového prístupu je, že sa snaží teoreticky vysvetliť a odôvodniť pohyb reálnych objektov pomocou systémov, ktorých celostnosť určuje množina navzájom prepojených prvkov. Najširší výklad metodológie systémového prístupu patrí biológovi profesorovi Ludwigovi von Bertalanffymu. Nastolil myšlienku „všeobecnej teórie systémov“ a pokladá sa za jej zakladateľa.

Z vedcov, ktorí sa významne pričinili o rozvoj kybernetiky, patrí prvenstvo americkému matematikovi Norbertovi Wienerovi. Dospel k presvedčeniu, že jestvuje analógia medzi činnosťou strojov a nervovou sústavou. Podľa toho charakterizoval kybernetiku ako vedu o riadení a spojení v živých organizmoch a strojoch. Známym autorom bol ekonóm a sociológ Kenneth Boulding, ktorý sa zaoberal rôznymi typmi systémov vo vesmíre. Vypracoval ich klasifikáciu a vytvoril hierarchiu systémov.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.