Výzvy na predkladanie projektov

Výzvy na predkladanie projektov obsahujú základné informácie o podmienkach predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako napr.

 • celkový objem alokovaných finančných prostriedkov,
 • časový harmonogram prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
 • účel opatrenia/schémy štátnej pomoci,
 • opis oprávnených aktivít,
 • pokyny a formuláre pre žiadateľov,
 • spôsob poskytovania informácií pre žiadateľov a ďalšie.

Pri predkladaní projektu je potrebné zohľadniť predovšetkým nasledovné podmienky uvedené v konkrétnej výzve:

 • oprávnenosť žiadateľa/partnera
 • oprávnenosť cieľových skupín
 • oprávnenosť aktivít
 • minimálny a maximálny limit nenávratného finančného príspevku vymedzený na jeden projekt
 • výška spolufinancovania
 • účel a špecifické ciele výzvy
 • dĺžka trvania projektu
 • vyplnenie všetkých relevantných tabuliek uvedených v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Pomôckou pri vypracúvaní projektu sú pre každého žiadateľa materiály uvedené v podpornej dokumentácii, ktorá je súčasťou každej výzvy.

Popi procese pogramovania je dôležitým rozhodovacím procesom aj schvaľovanie predložených žiadostí o poskytnutie príspevkov z eurofondov. Vo všeobecnosti proces výberu projektov pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. zverejnenie výzvy na predkladanie projektov, na internetových stránkach, elektronických alebo tlačených médiách,
 2. predloženie projektu Riadiacemu / sprostredkovateľskému orgánu, ktorý žiadosť zaregistruje,
 3. žiadosti sú hodnotené po formálnej stránke pracovníkmi riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu. Hodnotia sa tieto stránky:

Formálne: či je žiadosť vyplnená správne, či sú pripojené všetky požadované dokumenty, či sú splnené pravidlá hospodárskej súťaže, aké sú vplyvy projektu na životné prostredie,

Technické: či je projekt relevantný z hľadiska Operačného programu, či sú aktivity v rámci projektu z hľadiska OP vhodné, či sú naplnené technické kritériá, či sú výstupy projektu merateľné, atď.

Finančné: či má žiadateľ dostatočné vlastné zdroje na uskutočnenie projektu, či nákolady na projekt zodpovedajú plánovaným aktivitám.

 1. výstupom formálneho hodnotenia je Hodnotiaca správa, ktorá odporučí, resp. neodporučí projekty na podporenie.

Následne by projekty, ktoré vyhoveli kritériám formálneho posúdenia mali byť predložené hodnotiacej komisii zriadenej pre danú výzvu na predkladanie projektov. Jej výsledkom je hodnotiaca správa,ktorá by mala obsahovať zoznam schválených projektov, neschválených a výšku oprávnených nákladov, na základe ktorého riadiace/sprostredk.orgány oznámia úspešným i neúspešným žiadateľom výsledky výberového procesu. Následne by mali byť uverejnené schválené projekty na webe. Túto správu komisia predkladá riadiacemu orgánu programu.

Hodnotenie v rámci hodnotiacej komisie by sa malo riadiť kritériami na výber projektov, ktoré sú definované vo výzve na podávanie projektov. Tieto kritériá sa po vydaní výzvy a počas procesu hodnotenia nesmú meniť.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.