Transfer rizika

Transfer

Je to presun rizika na iné subjekty, napr. dodávateľov, odberateľov.  Realizuje  sa  rôznymi spôsobmi. Uzatváranie dlhodobých kúpnych zmlúv na dodávky surovín, materiálov a polotovarov za dopredu dohodnutých podmienok.

Tieto podmienky zahŕňajú napr. nákup za pevné ceny alebo ceny kĺzavé, ktoré sú určované v závislosti na predajných cenách výrobkov, ktoré sa z danej suroviny vyrábajú. Tento spôsob redukcie rizika však možno použiť len u ekonomicky slabších dodávateľoch alebo v období, kedy majú na trhu  rozhodujúce slovo kupujúci.

Uzatváranie kontraktov na predaj výrobkov podľa dopredu stanovených podmienok

Jedná sa o podmienky, ktoré sa vzťahujú napr. na objem predaja, predajné ceny.

Tento spôsob znižovania  tržných  rizík možno využiť spravidla len voči  hospodársky slabším odberateľom alebo v období, kedy majú na trhu rozhodujúcu pozíciu predávajúci.

Prenájom výrobného zariadenia alebo iných prostriedkov – leasing

Podnikateľ potrebné zariadenie nenakupuje, ale prenajme si ho, pričom za tento prenájom platí v súlade s uzatvorenou leasingovou zmluvou určité poplatky. Leasingom sa  znižujú  finančné  riziká  príjemcu  leasingu spojené s vlastníctvom daného zariadenia, ktoré vyplývajú z morálneho zastarania, ich malého využitia. Zároveň dochádza k prenosu týchto rizík na subjekt, ktorý leasing poskytuje. Rozsah tohto prenosu však závisí na podmienkach leasingovej zmluvy. Ďalšou výhodou pri využití leasingu je aj zníženie nárokov na počiatočný kapitál, pretože dochádza k rozloženiu nákladov do dlhšieho časové obdobia.

Posun termínov uzavretia kontraktov na určité projekty až do okamžiku znalosti skutočných nákladov. Spravidla sa jedná o projekty technickej povahy – vývoj nových výrobkov a technológií. Účelom je redukcia nákladových rizík a ich presun na zadávateľa kontraktu.

Hedging

Jedná sa o termínové zaisťovanie, ktoré znižuje riziko z cenového pohybu a to uzavretím ďalších kontraktov opačného charakteru.    Umožňuje napr. kompenzovať straty, ktoré vznikli pri predaji určitého tovaru a to ziskom dosiahnutým pri nákupe toho istého tovaru.

Termínové zaisťovanie sa uplatňuje najmä u základných priemyselných surovín, s ktorými sa obchoduje na burzách tovaru nielen ako s okamžitým tovarom, ale aj ako s tovarom, ktorý môže byť dodaný v neskoršom termíne (napr. za 3 mesiace, 6 mesiacov apod.), t.j. formou termínových obchodov.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.