POISTENIE

Poistenie  patrí   medzi   určité   špeciálne   druhy   prenosu   rizika.Negatívne dôsledky rizika určitej budúcej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje tieto straty buď v plnej miere, alebo čiastočne. Firma, ktorá sa poisťuje, platí samozrejme poisťovni určité poplatky, ktoré sa zahŕňajú do jej nákladov ako poistné.

Pri poistení zahraničných rizík, ktoré majú vzťah k medzinárodnej výmene tovaru, dochádza často k zmene rizika, a to zjavnej, postupnej alebo okamžitej. Uvedené zmeny  môžeme spravidla rozdeliť do dvoch skupín:

sťaženie  rizika –  ide  o   skutočnosť,   ktorá   síce   môže    zmeniť

pôvodne predpokladaný priebeh výmeny tovaru, ale nemusí viesť ku škode. Ide napríklad o prípad, keď sa zdrží vykládka tovaru.

vzrast  rizika –  ide  o  rast   rizika   vyvolaný   v  dôsledku  nových

skutočností, napr. rastom cien lodí, tovaru, kumulácie škôd.

Riziká  v poisťovaní môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

obchodno – finančné: vyplývajú z  ekonomických  podmienok  pri

výmene tovarov na zahraničných trhoch, pri realizácii partnerských vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom a hlavne pri doprave vyvážaných a dovážaných tovarov.

Finančné riziká majú osobitnú pozíciu a to hlavne pre zhoršovanie vývoja  ekonomík  jednotlivých štátov a pre znehodnocovanie meny, ktoré vyvoláva inflačný vývoj vo svetovom hospodárstve ako aj v jednotlivých regiónoch. Tieto procesy a ich dôsledky sú faktormi, ktoré neumožňujú vždy reálne predvídať budúci vývoj a s ním súvisiace reálne oceňovanie rizík vo vzťahu k ich poisteniu.

Druhy poistenia

V systéme zahraničného poistenia rozoznávame nasledujúce druhy poistenia:

– dopravné poistenie ( kargo)

– poistenie investičných celkov

– poistenie výstav a veľtrhov

– poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

poistenie zodpovednosti za výrobok

– poistenie špeciálnych rizík

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.