Bohatstvo – základný determinant spotreby a úspor

Na rozdiel od dôchodku, ktorý je tokovou veličinou, bohatstvo je stavovou veličinou, ktorá odráža peňažnú hodnotu všetkých aktív, ktorými domácnosť disponuje k určitému časovému okamihu.

Skutočnosť že väčšie bohatstvo vedie k vyššej spotrebe, sa nazýva efekt bohatstva. Príkladom sú dvaja spotrebitelia, z ktorých prvý má na účte odložených 100 000 SK a druhý tam nemá nič. Prvý spotrebiteľ môže spotrebovať časť bohatstva, kým druhý nemá žiadne bohatstvo, z ktorého by mohol čerpať.

Čím väčšie bohatstvo domácnosť vlastní, tým má väčšie predpoklady na nadobudnutie vyšších dôchodkov, ktoré zasa vo väčšej miere umožňujú zvyšovať bohatstvo.

Rast bohatstva je sprevádzaný rastom spotreby, čo možno vyjadriť posunom funkcie spotreby smerom nahor, pričom spotreba nezávisí len od veľkosti bohatstva, ale aj od jeho štruktúry. Subjekty sa rozhodujú o štruktúre bohatstva podľa rentability alebo podľa rizík, ktoré vyplývajú z danej formy bohatstva. K základným formám bohatstva patria peniaze, akcie, obligácie, reálne aktíva a ľudský kapitál.

  1. Najvyšší podiel na bohatstve má najlikvidnejšie aktívum teda peniaze, vzhľadom na nedostupnosť  alebo rizikovosť iných aktív.
  2. Ďalšou zložkou bohatstva domácnosti sú cenné papiere. Pokles hodnoty cenných papierov vedie k poklesu bohatstva a to následne vedie k zníženiu spotreby domácnosti.
  3. Reálne aktíva sú tiež zložkou bohatstva domácnosti. Ich rozsah je podmienený výškou dôchodkov, ako ja možnosťami získania pôžičiek.
  4. Ďalšou zložkou bohatstva je ľudský kapitál, ktorý ovplyvňuje veľkosť dôchodku, veľkosť bohatstva ako aj úroveň spotreby.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Nepriaznivé tendencie súvisiace s rastom bohatstva a s rastom úspor:

  1. nízka miera úspor,
  2. vysoká spotreba mladej generácie, ktorá sa spolieha na už nadobudnuté bohatstvo svojich rodičov a vo vysokej miere využíva pôžičky.

S rastom bohatstva sa mení štruktúra spotreby. Vzrastá relatívny podiel spotreby statkov dlhodobej spotreby, ale najmä vzrastá podiel služieb na celkovej spotrebe.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.