Programovanie a programové dokumenty v SR

Podporu zo štrukturálnych fondov neprideľuje priamo Európska komisia. Schváleniu EK podliehajú programové dokumenty., ktoré predkladajú vlády jednotlivých krajín.

Proces tvorby programových dokumentov sa nazýva programovanie. V rámci procesu programovania sa na základe analýzy stavu ekonomického a sociálneho rozvoja stanovujú ciele a priority čerpania štrukturálnej pomoci EÚ, ktoré sú v programových dokumentoch.

Implementácia schválených programov nie je závislá od prijatia finančných prostriedkov od EK. Členské štáty môžu začať realizovať schválené programy skôr, ako EK poukáže platby.

Základným dokumentom, ktorý definuje priority štrukturálnej a regionálnej politiky SR na obdobie 2004 – 2006 , je Národný rozvojový plán, ktorý spolu s Doplnkom k Národnému rozvojovému plánu predstavuje základný rámec na čerpanie rozvojovej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Koordináciou prípravy Nár. rozvojového plánu bolo poverené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Na Národný rozvojový plán nadväzujú Operačné programy, ktoré hlbšie určujú a spresňujú priority v jednotlivých oblastiach.

Na skrátené programovacie obdobie 2004 -2006 boli v Slovenskej republike pre jednotlivé štrukturálne fondy schválené nasledovné operačné programy:

Operačný program Základná infraštruktúra Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

– je zameraný na zvýšenie ekonomického potenciálu regiónov Slovenska cez podporu verejnej infraštruktúry.

– pre čerpanie podpory z programu sú oprávnené územia siedmych samosprávnych krajov Slovenska a to: Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského, Košického samosprávneho kraja.

– spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

– kľúčovými prioritami operačného programu sú Dopravná infraštruktúra, Environmentálna   infraštruktúra, Lokálna infraštruktúra.

– cieľom programu je podporovať vyrovnaný regionálny rozvoj na Slovensku a podporovať sociálnu integráciu ekonomicky znevýhodnených komunít.

Sektorový operačný program Priemysel a služby  Ministerstvo hospodárstva SR

Je zameraný na podporu konkurencieschopnosti priemyslu a vybraných služieb na území Slovenska.

Pre čerpanie podpory z programu je oprávnené územie siedmych samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Priority operačného programu sú zamerané na rast konkurencieschopnosti domáceho priemyslu a služieb a na rozvoj cestovného ruchu. Cieľom programu je podporiť rozvoj priemyselnej výroby, infraštruktúry priemyslu, výskumu a vývoja, energetickej efektívnosti, rozvíjať cestovný ruch.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.