Vývoj manažmentu

Počiatkybsúčasného manažérskeho myslenia sú obyčajne spájané s prvými teoretickými prácami praktikov – manažérov priemyslových podnikov z konca v 19. a začiatku 20. storočia. Avšak problematika riadenia činnosti ľudí zaujímala mnohých mysliteľov už dávno pred tým. Už v tých časoch, keď ľudia začali vytvárať organizované skupiny za účelom splnenia svojich spoločných i individuálnych, ekonomických i mocenských cieľov, ktoré by ťažko dosiahli ako jednotlivci, sa stalo riadenie nevyhnutným prostriedkom na zabezpečenie koordinácie individuálneho úsilia na splnenie vytýčeného cieľa.

Historické korene moderného manažérskeho myslenia

Mnohé myšlienky o riadení nájdeme už v biblii, v histórii ľudstva ako takého,  máme veľa zaujímavých udalostí –vedenie vojen, stavebné činnosti, ale aj riadenie štátu,  ktoré vyžadovali určitú koordináciu, teda riadenie ktoré  vyžadovalo manažérsku zručnosť jednotlivca. Teoretickými predchodcami klasikov manažmentu boli filozofi, zaujímavé názory by sme našli už v prácach antických filozofov (Aristoteles, Platón a i.),  zameraní na problematiku riadenia vtedajšej spoločnosti a ďalší predstavitelia ovplyvnení najmä priemyslovou revolúciou v Európe.

Predkapitalistické názory na riadenie spoločnosti a skupín tvoria rôznorodú zmes poznatkov a názorov. Vychádzali už z poznania rozporov v organizácii a správe spoločnosti a boli zamerané najmä na rozumné riadenie štátu, na rozvoj vzdelanosti a na spravodlivejšie rozdeľovanie bohatstva. Môžeme sem zaradiť napr. teoretické úvahy o riadení štátu, pokusy o riadenie spoločnosti (Th. Moore, Machiavelli, Komenský), utopický socializmus (R.Owen), názory matematikov zaujímajúcich sa o efektívne využitie strojov (Ch.Babbage) a mnoho ďalších. Postupný vývoj od manufaktúr k továrenskej výrobe a k rozvoju podnikania, vplyv priemyselnej revolúcie, potreba riadenia nových výrobných procesov ,potreba efektívnej organizácie práce a využívania zdrojov – to všetko vytváralo podmienky pre vznik prvých teórií o efektívnom riadení podniku. Podstatnú úlohu v 19. storočí zohral aj rozvoj technických a ekonomických vied.

Klasické teórie manažmentu odrážajú počiatky manažérskej praxe.

Oddeľuje sa riadenie podniku (manufaktúry) od vlastníctva. Prvé významné teoretické práce sa objavujú na začiatku 20. storočia. Vznikajú v podmienkach rozvoja priemyslu, železničnej dopravy a spojovacej techniky. Sú odpoveďou na vznikajúcu objektívnu potrebu racionalizácie riadenia výroby.

Škola vedeckého riadenia (scientific management)

Zameriava sa na racionálnu prípravu a racionálne vykonávanie výrobných a obslužných procesov na najnižších úrovniach podniku. Podľa toho sa nazýva aj inžiniersky prístup. Stredobodom jeho pozornosti je človek, výrobok a stroj. Prináša do priemyslovej výroby myšlienku, že subjektívne zaťažené individuálne odhady v organizácii práce, najmä v posudzovaní výkonu, je treba nahradiť vedecky založenými postupmi.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.