Stratégia v potravinárskom podniku

Olenol, a. s.

Olenol, a. s. je potravinársky podnik, ktorý sa zaoberá najmä vývojom, výrobou a odbytom jedlých rastlinných olejov a tukov. Strategické rozhodovanie je sústredené do predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo je personálne totožné s vrcholným vedením podniku. Medzi hlavné témy jeho rokovanie patrí nákup hlavnej suroviny a predaj hotových výrobkov. Od nich sa odvíjajú ďalšie témy, predovšetkým investície, ktoré takmer v celom rozsahu mieria do rozvoja výrobných technológií. Významnou investíciou bolo rozšírenie výrobnej kapacity jedlých olejov, ktorému predstavenstvo venovalo až 50 % rokovacieho času. Zvažoval sa spôsob financovania, najvhodnejší čas nákupu, návratnosť investície a vplyvy na finančné ukazovatele, obchodných partnerov a konečných spotrebiteľov.

Predstavenstvo Olenolu rozdeľuje rozhodnutia na operatívne a strategické, resp. strednodobé a dlhodobé. Za operatívne sa považujú schválenie významných obchodných transakcií, predaj majetku a priebežná kontrola plnenia cieľov podniku. Nie v každom prípade sa dá presne určiť, ktoré rozhodnutie je krátkodobé a ktoré dlhodobé. Za strategické rozhodnutia sa považujú zmeny v obchodnej stratégii, personalistike, investíciách, výrobe, organizačnej štruktúre, ochrane životného prostredia a financiách. Týmto rozhodnutiam predchádza príprava na operatívnej úrovni. Napr. rozhodovanie o financiách závisí od schvaľovanej sumy. Vedúci oddelení majú právomoc rozhodnúť o sume do 100 tisíc Sk. Riaditelia odborov rozhodujú o použití financií do 5 miliónov Sk, sumy do 20 miliónov  Sk sú určené na rokovanie predstavenstva a o použití finančných prostriedkov nad 20 miliónov Sk rozhoduje dozorná rada.

Predstavenstvo Olenol, a. s.

Predstavenstvo sa prednostne na svojich rokovaniach venuje plneniu ročného plánu v jeho objemových, kvalitatívnych, cenových a finančných ukazovateľoch. Kľúčové témy sú nákup, výroba a predaj. Preberajú sa zmluvy s dodávateľmi surovín, s obchodnými reťazcami a zahraničnými partnermi. Plnenie cieľov je kontrolované mesačne a štvrťročne. Prioritou je dosiahnuť plánovaný zisk. Dôležitými témami rokovania predstavenstva sú kvalita produkcie, marketing, životné prostredie, komunikácia s obchodnými partnermi, investície do zákazníkov prostredníctvom zliav a personalistika. V oblasti personalistiky sa rozhoduje o vzdelávaní zamestnancov v jazykových a technických kurzoch a plánujú sa školiace programy.

V podniku neexistuje špeciálny útvar alebo funkčné miesto, ktoré by sa venovali len strategickým záležitostiam. Niektorí pracovníci sa venujú podľa potreby aj stratégii. V každom odbore sa rozvíja príslušná funkčná stratégia. Iniciatíva pri tvorbe stratégie vychádza zo súčinnosti predstavenstva a dozornej rady. Ich členovia sa zaoberajú tvorbou dlhodobej stratégie a riaditelia odborov majú v kompetencii tvoriť čiastkové strategické ciele. Čiastkové stratégie sú mechanicky pospájané za celý podnik alebo sa jednotlivé odborné útvary dohodnú na spoločných cieľoch. Stratégia sa potom dotvára na predstavenstve, alebo sa vracia na dopracovanie, upravuje sa a opätovne sa o nej rokuje na predstavenstve a dozornej rade. Niektoré zložité rozhodnutia sú podporované externe vypracovanými štúdiami, trhovými a strategickými analýzami.

 

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.