ČLENENIE RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHODE

Komerčné riziká

Tieto riziká vyplývajú z nebezpečenstva, že zahraničný partner nedodrží uzavretú zmluvu buď preto, že nie je ochotný, alebo preto, že nie je schopný  kontrakt dodržať. Sú dané nesolventnosťou partnera, oneskorením  alebo odmietnutím platby, spreneverou. Príčinou, prečo tak môže jednať i solídny partner je vznik vnútornej nestability firmy,  platobná neschopnosť ďalších odberateľov, priemyselná nehoda alebo importérova strata rozhodujúceho zákazníka.

Všeobecne je intenzita dopadu komerčných rizík na jednotlivé zahranično-obchodné operácie daná dvoma faktormi:

spoľahlivosťou partnera – z tohto hľadiska je potrebné posudzovať

právne postavenie partnera, jeho majetkovú situáciu, komerčnú zdatnosť

stupňom  právneho  zaistenia  daného  záväzkového  vzťahu  –   ide

o právnu dokonalosť kontraktu, jeho podmienky, právo podľa ktorého je právny vzťah posudzovaný, charakter sankcií za nesplnenie kontraktu

Trhové riziko

Ide o riziko získania a udržania optimálneho trhu. Týka sa najmä exportéra, ktorý stojí pred nebezpečenstvom, že nenájde trh pre určitý produkt, resp. že jeho produkt alebo sortiment nebude zodpovedať požiadavkám importéra, že nezvolí správny okamžik vývozu, alebo nebude schopný nasýtiť uvoľnené miesto na trhu svojimi výrobkami v primeranom množstve. Predstavuje možnosť, že hospodársky subjekt v dôsledku zmeny trhových podmienok nedosiahne očakávaný výsledok alebo ponesie stratu.

Trhové riziko sa prejavuje v troch základných formách:

Riziko odbytu – predstavuje možnosť,  že  predávajúcemu vznikne

strata v dôsledku nepredajnosti výrobku na trhu.

Riziko nákupu – je spojené  s možnosťou, že kupujúci  nezíska  na

trhu potrebný výrobok a toto riziko sa najvýraznejšie prejavuje u surovín, náhradných dielov a rôznych deficitných výrobkov.

Riziko zmeny  cenových relácií – možno  ho charakterizovať  ako

nebezpečie zmeny cenových relácií v dobe medzi uzavretím kontraktu a jeho splnením. Tieto zmeny sa nemusia priamo dotýkať len vlastných cien výrobkov, ktoré sú predmetom dodávky, ale môžu sa vzťahovať i na určité nákladové položky. Importér nesie riziko eventuálnej straty ak cena nakupovaného tovaru na trhu bude nižšia ako cena dojednaná v kontrakte. V opačnom prípade dosiahne zisk.

Riziko neprevzatia tovaru

Toto riziko sa vo väčšej miere týka exportéra. Neprevzatie tovaru zahraničným odberateľom sa môže uskutočniť formou odmietnutia dokumentov, neakceptáciou zmenky, odmietnutím tovaru, zrušením  objednávky alebo takou modifikáciou objednávky zo strany odberateľa, že exportér  už  nebude schopný ju splniť.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.