Sektorový operačný program Ľudské zdroje – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

– rieši problém nezamestnanosti cez podporu znevýhodnených občanov na trhu práce a zlepšenie šancí v zamestnaní.

– pre čerpanie podpory z programu sú oprávnené územia siedmych samosprávnych krajov Slovenska a to: Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského, Košického samosprávneho kraja.

– spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF)
– priority programu sú zamerané na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie rovnosti príležitostí na trhu práce a zvyšovanie kvalifikácie zamestnaných občanov.

– cieľmi programu je zvýšiť flexibilitu trhu práce, znížiť nezamestnanosť a riziko sociálnej izolácie, zvýšiť kvalifikáciu pracujúcich.

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva SR

– cieľom je dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality v poľnohospodárskej výrobe a podporiť rozvoj vidieka. Pre čerpanie podpory z programu je oprávnené územie siedmych samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

– je spolufinancovaný z EAGGF (Európsky Poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond) a FIFG (Finančný nástroj pre usmernenie rybolovu).

– priority operačného programu sú zamerané na podporu produktívneho poľnohospodárstva a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

– cieľom programu je zvýšiť efektívnosť poľnohospodárskej výroby, zdokonaliť spracovanie poľnohospodárskych a rybích produktov, zvýšiť kvalitu vidieckeho obyvateľstva.

Všetky vyššie uvedené operačné programy sú zamerané na regióny spadajúce pod Cieľ 1, teda regióny všetkých VÚC okrem Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý spadá pod Cieľ 2  a Cieľ 3. Na základe toho boli vypracované dva programové dokumenty:

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislavský región Cieľ 2 – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podporuje hospodárske činnosti a zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj vybraného územia Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci JPD 2 sú oprávnené územia okresov Malacky, Pezinok, Senec a mestské časti hl. mesta SR Bratislavy v okresoch: Bratislava III. (Vajnory), Bratislava IV, (Záhorská Bystrica) a Bratislava V (Čunovo, Jarovce, Rusovce).  Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Poskytnutá pomoc sa orientuje na rozvoj malého a stredného podnikania, zavádzanie nových technológií, na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu a zvýšenia životnej úrovne na vidieku.

Cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť medzi malými a strednými podnikmi, zatraktívnenie oprávneného územia pre obyvateľov.

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie zamestnateľnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. Oprávnenou oblasťou pre podporu je celé územie Bratislavského samosprávneho kraja. Je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Priority programu sú zamerané na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, rozvoj celoživotného vzdelávania a podporu výskumu a vývoja. Cieľom programu je podpora znevýhodnených občanov na trhu práce, ďalšie vzdelávanie zamestnaných občanov, rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.