Európske projekty

Európsky sociálny fond podporuje rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom národných projektov alebo tzv. dopytovo orientovaných projektov.

Národné projekty

Národné projekty realizujú inštitúcie na celonárodnej úrovni.

Riadiaci orgán alebo Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom priamo oslovuje inštitúcie, tzv. konečných prijímateľov s návrhom na realizáciu zadefinovanej aktivity. Priame zadanie aktivít môže byť uplatnené iba v tom prípade, ak realizáciu aktivít konečným prijímateľom stanovuje zákon.

Inštitúcie poverené realizáciou národných projektov

1.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)

V rámci národných projektov UPSVR SR môžu jednotlivci alebo zamestnávatelia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o nárokovateľné príspevky definované zákonom o službách zamestnanosti. Podmienkou získania príspevku je splnenie zákonom stanovených podmienok.

2. FSR

Národný projekt VI realizovaný Fondom sociálneho rozvoja:

Fond sociálneho rozvoja (FSR), štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný projekt VI s názvom Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie zahŕňa aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky, rozličné motivačné a aktivačné programy, vrátane psychologických a sociálnych služieb.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci FSR sú napr. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, miestne samosprávy, zaregistrované cirkevné organizácie, združenia právnických osôb so zameraním na podporu sociálnej inklúzie, školy zaradené do siete škôl MŠ SR a iné.

3. MŠ SR / Ústav informácií a prognóz školstva

Národný projekt Ústavu informácií a prognóz školstva

Názov projektu:
Poskytovanie stredoškolských štipendií pre žiakov stredných škôl, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi.

Projekt je určený pre všetkých žiakov stredných škôl a špeciálnych škôl podľa § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 311/2004 o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl.

Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Dopytovo orientované projekty

Dopytovo orientované projekty sa realizujú na základe výziev na predkladanie projektov.
Výzvy na predkladanie projektov vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.