Vplyv zmeny cenovej hladiny na úrokovú mieru

Pozitíva reálna úroková miera je podnetom na odloženie spotreby .Stáva sa to ak je reálna úroková miera  vyššia ako miera časovej preferencie .Časová preferencia je spätá s ochotou/neochotou odložiť spotrebu do budúcnosti.

Existuje neistota tykajúca sa správania domácnosti a možno sa stretnúť s rôznymi názormi na to ,či je spotreba podmienená reálnou úrokovou mierou, ktorá nie je priamo pozorovateľná .

Na jej zachytenie treba poznať  nominálnu úrokovú mieru a očakávanú mieru inflácie .

N.G.Mankiwa zastáva názor ,že  na baze analýzy správania individuálnych ekonomických subjektov nie je možné predvídať efekt zmeny úrokovej miery. Empirické štúdie naznačujú, že pokles úrokovej miery môže viest k rastu spotreby ,avšak tento efekt je relatívne slabý.

Americkí ekonómovia Dornbusch a Fisher poukazujú na nejednoznačné výsledky ,ktoré vyplývajú z uskutočnených prieskumov. Zvýšenie  úrokovej miery zvyšuje vynos a sporenie sa stáva atraktívnejším ,ale zároveň sa stáva menej nevyhnutným ,lebo očakávanú cieľovú sumu možno dosiahnuť pri nižších úsporách . Malo výskumov potvrdilo výrazné klady účinok zvýšenia úrokovej miery na úspory.

Význam morálnej dimenzie pri spotrebne a tvorbe uspor

Moderné teórie spotreby vysvetľujú tvorbu uspor želaním zabezpečiť si určitú stálu úroveň spotreby v rámci celého životného cyklu. A Etzioni označil minimálne 3 morálne hodnoty , ktoré takisto ovplyvňujú tvorbu uspor:

  • Miera v akej sa považuje za nemorálne byt zadlžený
  • Presvedčenie ,že treba sporiť aby sa človek nestal závislým od iných
  • Je potrebné pomôcť deťom pri “štarte do života“

Z pohľadu akceptácie týchto hodnôt vzniká kritická výhrada voči teórii životného cyklu ,ktorá sporenie vysvetľuje želaním uchovávať si rovnakú úroveň spotreby v čase odchodu do dôchodku ,v čase keď pracovný dôchodok bude nulový .

Mieru uspor ovplyvňuje aj morálne hodnotenie nákupov na uver .Rozmach kreditných kariet vedie k rastu spotreby a poklesu uspor alebo tvorbe negatívnych uspor jednotlivých domácnosti ,čo znižuje celkove úspory domácnosti.

Optimistické/pesimistické očakávania a ich vplyv na spotrebu a úspory

Správanie domácnosti je podmienene ich očakávaniami, ktoré sú vždy spojene s istou dávkou neistoty, nedôvery ,čo sa prejavuje aj v spotrebnom správaní domácnosti. Neistote a nedôvere možno pripísať skutočnosť ,že domácnosti sa spravidla správajú tak ,aby si udržali konštantnú úroveň svojich aktív a na spotrebu vynakladajú iba dôchodky ,ktoré im prinášajú jednotlivé aktíva . Úspory sú z hľadiska domácnosti akousi poistkou ,ktorá im pomáha tlmiť rôzne zmeny dôchodku ,než prostriedkom na zabezpečenie stálej úrovne spotreby v čase odchodu do dôchodku.

 

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.