POSTUPY ELIMINÁCIE RIZÍK

Riziko vyskytujúce sa v zahraničnom obchode ako aj riziko celej podnikateľskej činnosti nie je pevne dané, ale manažér či podnikateľ  ho môže uplatnením vhodných postupov a opatrení znížiť, alebo vo veľmi výnimočných prípadoch celkom eliminovať. Postupy znižovania rizika sú zamerané na odstránenie alebo elimináciu príčin vzniku rizika a tým aj na zníženie nepriaznivých dôsledkov rizika.

Prístupy eliminácie rizík môžeme rozdeliť do dvoch skupín na:

Ofenzívne stratégie

Tieto spôsoby redukcie rizika sa sústreďujú na určitú prevenciu rizika. Do tejto skupiny môžeme zaradiť činnosti, cieľom ktorých je pôsobenie na vlastné príčiny vzniku rizika tak, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu rizikových situácií, ktoré by mali nepriaznivé dôsledky na úspech  realizácie podnikateľského zámeru, resp. aby sa eliminovali rizikové situácie s veľmi nepriaznivými efektmi  alebo aby sa  znížila veľkosť nepriaznivých efektov.

Defenzívne strategie

Do tejto skupiny môžeme zaradiť činnosti, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na znižovanie nepriaznivých dôsledkov spojených s výskytom určitých rizikových situácií. V tomto prípade nepôjde o ovplyvňovanie vlastných príčin vzniku rizika, ale o snahu, aby sa ich účinky na firmu znížili na určitú ekonomicky prijateľnú mieru. Tieto činnosti a postupy majú niekedy charakter nápravných opatrení.

Diverzifikácia

Jej podstatou je rozloženie rizika na čo najväčšiu základňu. Najvýraznejšie zníženie rizika sa dosiahne diverzifikáciou do prvkov a činností, ktoré sú vzájomne nezávislé, pretože tu existuje malá pravdepodobnosť ich súčasného neúspechu. Týmto spôsobom je možné znižovať len riziká, ktoré sú nezávislé na celkovom ekonomickom vývoji. Nazývajú sa nesystematické, jedinečné riziká a  sú špecifické pre jednotlivé firmy a ich projekty, ktoré realizujú. Ich príčinou môže byť vstup nového konkurenta na trh, odchod kľúčových pracovníkov z firmy.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Geografická  diverzifikácia  

Zahŕňa  rozvoj  podnikania v rôznych krajinách alebo regiónoch sveta. Ak firma vlastní a prevádzkuje závody v rôznych krajinách, existuje len minimálne nebezpečenstvo, že dôjde k súčasnému zhoršeniu podmienok tak, aby sa všetky závody stali stratové. Znižuje napríklad riziká politické a kurzové.

Diverzifikácia z  hľadiska  zákazníkov  a  odberateľov Eliminuje nebezpečenstvo, ktoré pre podnik vzniká z jednostrannej orientácie na určitého odberateľa jeho výrobkov, alebo skupinu týchto odberateľov. Umožňuje znížiť  tržné  riziká, ktoré vyplývajú  zo straty rozhodujúceho zákazníka alebo odbytovej cesty.

Dodávateľská  diverzifikácia

Znižuje  nebezpečenstvo,  ktoré  pre podnik vyplýva z výraznej závislosti na monopolných dodávateľoch základných surovín, materiálov, komponentov. Umožňuje znížiť riziká vyplývajúce  zo zlyhania či monopolného správania rozhodujúceho dodávateľa.

Výrobná  diverzifikácia

Ide o rozširovanie  výrobného  programu tým, že do výrobného sortimentu sú zaraďované výrobky rôznej povahy a zamerania tak, aby dôsledky poklesu dopytu po jednom produkte  či skupine produktov boli kompenzované zvýšením dopytu po inej skupine produktov. Výrobnú diverzifikáciu môžeme uskutočňovať nasledujúcimi dvoma spôsobmi:

horizontálna  diverzifikácia  – znamená   rozširovanie  výrobného

programu o ďalšie výrobky rôznej povahy.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.