Oprávnení žiadatelia pre čerpanie Eurofondov

Oprávnení žiadatelia

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu môžu na základe výziev žiadať inštitúcie verejného, súkromného a tretieho sektora (napr. samosprávne kraje a miestna samospráva, inštitúcie štátnej a verejnej správy, stredné/stredné odborné školy, vysoké školy, univerzity, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, obchodné komory, profesijné zduženia a združenia zamestnávateľov, malé, stredné a veľké podniky).

Okruh oprávnených žiadateľov je však vždy bližšie špecifikovaný až v konkrétnej výzve na predkladanie projektov.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej spoločnosti šetrí náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Výška nenávratného finančného príspevku

Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je uvedená vždy až v konkrétnej výzve.

Spolufinancovanie

Podiel spolufinancovania záleží od charakteru žiadateľa.

Žiadatelia z verejného sektora, napríklad VÚC alebo obce, sa musia podieľať na spolufinancovaní projektu minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.

Žiadatelia zo súkromného sektora, v prípade ak nepostupujú podľa schém štátnej pomoci, spolufinancujú projekt taktiež vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Ak postupujú podľa schém štátnej pomoci, výška príspevku závisí od intenzity štátnej pomoci, ktorá sa vypočíta podľa príslušnej schémy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis.

Pri neziskových organizáciách a štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách sa nevyžaduje žiadne spolufinancovanie. Nenávratný finančný príspevok z ESF a štátneho rozpočtu môžu získať až do výšky 100% oprávnených nákladov projektu.

Forma poskytovania nenávratného finančného príspevku

U žiadateľov z verejného sektora sa poskytuje nenávratný finančný príspevok buď formou zálohovej platby alebo formou refundácie. Žiadosť o zálohovú platbu môže žiadateľ z verejného sektora predložiť po podpise zmluvy a po začatí realizácie projektu.
Pre žiadateľov zo súkromného sektora a taktiež mimovládneho neziskového sektora sa pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku postupuje formou refundácie vynaložených prostriedkov.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.