Flexibilita a delenie rizika

Flexibilitou, čiže pružnosťou podnikateľskej činnosti možno znížiť nepriaznivé dôsledky výskytu predovšetkým rizík tržných, ktoré sú spojené s výkyvmi dopytu, zmenami predajných cien, ale aj rizík spojených s dostupnosťou a cenovou hladinou surovín, materiálov a energií  ako aj mnohých ďalších rizík.

Pružnosť podnikateľskej činnosti výrobného charakteru možno zaisťovať viacerými spôsobmi. K najvýznamnejším patrí voľba výrobného zariadenia či  technológie, ktoré nie sú úzko špecializované, ale majú univerzálny charakter.

Prednosti  univerzality sa v tomto prípade prejavujú v schopnosti:

Zníženie určitých podnikateľských rizík prostredníctvom pružnosti možno dosahovať spravidla len za cenu zvýšených nákladov. Toto zvýšenie vzhľadom k výraznej špecializácii dosahuje priemerne 40%. No aj napriek tomu sa podnikateľom doporučuje, aby bola pružnosť   zabudovaná do každého významnejšieho podnikateľského rozhodnutia, čím bude zaistený významný faktor ich podnikateľského úspechu. Dosiahnutá podnikateľská pružnosť sa prejavuje predovšetkým v skrátení doby, počas ktorej je firma schopná reagovať na zmeny trhu.

Delenie rizika

Pri využití tohto postupu sa riziko rozdeľuje medzi dvoch alebo viacerých účastníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na realizácii konkrétnej podnikateľskej činnosti.

Medzi významné spôsoby ako dosiahnuť delenie rizika patrí tvorba spoločných podnikov. Táto aktivita je často motivovaná znížením rizík spojených s vysoko nákladnými podnikateľskými projektmi. Výhoda vytvorenia spoločného podniku pre realizáciu takého projektu je v tom, že každý z účastníkov má na ňom len taký podiel, v rámci ktorého by strata  v prípade neúspechu neohrozila finančnú stabilitu týchto zúčastnených subjektov. Ďalšia výhoda vyplýva z možnosti využitia špecifických predností jednotlivých účastníkov. Ide napríklad o riadiace, technologické, marketingové postupy. Vytvorenie spoločného podniku sa priaznivo prejaví i pri získavaní potrebných prostriedkov na financovanie podnikateľskej činnosti. Za značné zníženie rizika však platí každý zúčastnený subjekt i znížením potenciálneho zisku, ktorý sa rovnako ako riziko medzi nich rozdeľuje v pomere ich kapitálovej účasti.

Práve  spoločné podniky sa často uplatňujú pri znižovaní rizík spojených s prenikaním na zahraničné trhy. Zahraničná firma, ktorá sa chce uplatniť na trhu v určitom regióne alebo krajine, vytvorí spoločný podnik s niektorým z domácich účastníkov, ktorý  dobre pozná situáciu na tomto trhu a môže svojimi znalosťami špecifických miestnych podmienok prispieť k podnikateľskému úspechu spoločného podniku.

Založenie spoločného podniku však môže mať aj niektoré nepriaznivé dôsledky a môže vyvolávať sekundárne riziká. Jedná sa o ťažkosti, ktoré vyplývajú z odlišného prístupu k riešeniu problémov takého podniku, z odlišností podnikateľských stratégií, štýlu riadenia, pričom  môžu vyústiť až do neúspechu spoločného podniku.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.