Politicko – hospodárske riziká

Hospodárske riziká

Sú to riziká vyplývajúce z celkovej politickej, ekonomickej a finančnej situácie krajiny, do ktorej smerujú exporty. Predstavujú bezprostredné ohrozenie zisku, v extrémnych prípadoch aj ohrozenie hospodárskej existencie zahraničných spoločností a dokonca i medzinárodných podnikov. Vznik politických rizík vyplýva zo zmien v politickom okolí podniku a práve politické zmeny sú ich príčinou.

Pre exportéra znamenajú riziko neratifikácie alebo zrušenia kontraktu, embargo na vývoz, neprevedenie devízového transferu, konfiškáciu materiálov a výrobkov. Z najširšieho hľadiska tieto riziká vyplývajú z nepriateľských akcií ako sú vojna, blokáda, Čítať viac

Riziko z nezaplatenia

Podstatou tohto rizika je, že importér nechce alebo nemôže platiť. Môže to byť v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, neochoty platiť alebo môže zaplatiť nižšiu čiastku ako je faktúrovaná cena, pričom sa odvolá na pokles konkurenčných cien. Exportér môže utrpieť stratu aj vtedy, keď tovar síce ešte  nebol odoslaný, ale bola už zahájená výroba. Toto riziko je osobitne výrazné pri exporte technológií, investičných celkov a stavieb, spravidla dodávaných na kľúč a realizovaných na základe bankových úverov so štátnou zárukou.

V rámci obchodných kontraktov partnerov môže vzniknúť riziko z nezaplatenia z časového aspektu v rôznej fáze. Z hľadiska dôslednej prevencie treba rozlíšiť  nasledovné etapy komerčného prípadu, ktorý končí nezaplatením dodávky:

Čítať viac

ČLENENIE RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHODE

Komerčné riziká

Tieto riziká vyplývajú z nebezpečenstva, že zahraničný partner nedodrží uzavretú zmluvu buď preto, že nie je ochotný, alebo preto, že nie je schopný  kontrakt dodržať. Sú dané nesolventnosťou partnera, oneskorením  alebo odmietnutím platby, spreneverou. Príčinou, prečo tak môže jednať i solídny partner je vznik vnútornej nestability firmy,  platobná neschopnosť ďalších odberateľov, priemyselná nehoda alebo importérova strata rozhodujúceho zákazníka.

Všeobecne je intenzita dopadu komerčných rizík na jednotlivé zahranično-obchodné operácie daná dvoma faktormi:

Čítať viac

PODSTATA RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHDE A PRÍČINY ICH EXISTENCIE

Riziko a neistota

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Je spojené na jednej strane s nádejou na dosiahnutie dobrých hospodárskych výsledkov, na druhej strane ho však sprevádza nebezpečenstvo podnikateľského neúspechu prinášajúceho straty, ktoré môžu mať niekedy tak závažný rozsah, že výrazne narušujú finančnú stabilitu firmy a môžu viesť k jej úpadku.

Hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti a tým aj odchýlky týchto výsledkov od výsledkov žiadúcich či predpokladaných, ovplyvňuje veľký počet faktorov, ktorých budúci vývoj môže byť značne neistý. Neistotu pritom chápeme ako nemožnosť spoľahlivého stanovenia budúcich hodnôt faktorov, ako napr. cien, nákladových položiek a iných, ktoré ovplyvňujú hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti.

Úspešnosť podnikateľskej činnosti môžu napríklad ovplyvniť tieto konkrétne faktory:

Čítať viac