FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU

Finančný manažment podniku

Finančný manažment je manažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. V popredí jeho záujmu je sledovanie peňažných tokov hotovosti (cash-flow) a tvorby a použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňuje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie.

Čítať viac

Administratívna náročnosť a problémy pri podnikaní

Problémy pri podnikaní

S podnikaním sa spája veľké množstvo povinností, dokumentov a formulárov a zákonov, ktoré sa často menia. Podnikateľ je povinný všetky tieto povinnosti plniť správne a bez odkladu pod hrozbou rôznych pokút a sankcií. V nasledujúcom texte uvádzam základné povinnosti všetkých podnikateľských subjektov, ale aj povinnosti vyplývajúce zo špecifických požiadaviek niektorých špecializovaných predmetov činnosti.

Čítať viac

Reštrukturalizácia, konkurz, zrušenie a zánik spoločností

Zánik spoločností

Môže stať, že sa spoločnosť dostane do situácie, kedy nie je schopná splácať svoje záväzky a ďalej napĺňať účel, za ktorým vznikla, zhodnocovať svoj majetok a maximalizovať svoj zisk. Prípadne sa spoločnosť zlučuje, rozdeľuje alebo prechádza na inú formu obchodnej spoločnosti. Pre tieto prípady existuje niekoľko možností riešenia situácie.

Čítať viac

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé fázy života spoločnosti, problémy a prekážky, ktoré sa vyskytujú v reálnom živote, pri zakladaní alebo likvidácií spoločností sro.

Založenie spoločnosti  s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne pomerne náročná záležitosť, preto existujú rôzne firmy, ktoré poskytujú komplexné služby založenia spoločnosti. Či už sa rozhodne budúci podnikateľ založiť si firmu svojpomocne, alebo využije služby týchto firiem, je potrebné urobiť niekoľko krokov, ktoré popíšem.

Čítať viac

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čo znamená skratka s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 2500 EUR.

Čítať viac

Kto môže podnikať zo zákona na Slovensku

Podnikateľ ako fyzická alebo právnická osoba

Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby), ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby). Za podnikateľa sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vždy pokladá právnická osoba, ktorá podlieha povinnosti zápisu do obchodného registra.

Čítať viac