Reštrukturalizácia, konkurz, zrušenie a zánik spoločností

Zánik spoločností

Môže stať, že sa spoločnosť dostane do situácie, kedy nie je schopná splácať svoje záväzky a ďalej napĺňať účel, za ktorým vznikla, zhodnocovať svoj majetok a maximalizovať svoj zisk. Prípadne sa spoločnosť zlučuje, rozdeľuje alebo prechádza na inú formu obchodnej spoločnosti. Pre tieto prípady existuje niekoľko možností riešenia situácie.

Reštrukturalizácia spoločností

Reštrukturalizácia je ekvivalentom zákona o konkurze a vyrovnaní. Účelom reštrukturalizácie je popri snahe o čo najrýchlejšie uspokojenie veriteľov v čo najväčšom rozsahu predovšetkým snaha o zachovanie prevádzky podniku dlžníka alebo jeho časti.

Konkurz firmy

Ak sa podnikateľ ocitne v situácii, kedy už nie je iné východisko, len vyhlásiť konkurz, znamená to, že majetok firmy nie je dostatočný na pokrytie všetkých záväzkov a teda nemôže prebehnúť likvidácia sro.

Likvidácia firiem a spoločností

Aby mohla spoločnosť vstúpiť do likvidácie, je potrebné, aby mala dostatok majetku na úhradu svojich záväzkov. Pokiaľ nemá dostatočný majetok, nemôže vstúpiť do likvidácie, ale musí svoju činnosť ukončiť prostredníctvom konkurzu.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Každý podnikateľ si na začiatku svojej činnosti vyberá podnikateľský zámer. Počas fungovania firmy sa môžeme stretnúť z viacerými prekážkami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť naše zmýšľanie do budúcna ohľadom fungovania danej spoločností. Ak spoločnosť nie je vytvorená na dobu určitú a konateľ uvažuje nad likvidáciou sro, vhodné riešenie je kontaktovanie rôznych firiem, ktoré sa danou činnosťou zaoberajú. Dá sa tak ušetriť množstvo času a energie a výsledok bude zaručený.

Zrušenie firiem

Spoločnosť sa zrušuje uplynutím doby, alebo dosiahnutím, účelu na ktorý bola založená, rozhodnutím spoločníkov alebo orgánov spoločnosti o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo, rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Zánik spoločností

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registru. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia s.r.o. sa nevyžaduje, ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo po skončení konkurzného konania nezostane v spoločnosti žiaden majetok.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.