Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé fázy života spoločnosti, problémy a prekážky, ktoré sa vyskytujú v reálnom živote, pri zakladaní alebo likvidácií spoločností sro.

Založenie spoločnosti  s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne pomerne náročná záležitosť, preto existujú rôzne firmy, ktoré poskytujú komplexné služby založenia spoločnosti. Či už sa rozhodne budúci podnikateľ založiť si firmu svojpomocne, alebo využije služby týchto firiem, je potrebné urobiť niekoľko krokov, ktoré popíšem.

Výber obchodného mena pre s.r.o.

Pri výbere obchodného mena platia určité pravidlá a usmernenia, resp. odporúčania.

Pravidlá pri zakladaní spoločnosti s.r.o.:

 • súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu
 • podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii sro“, „v konkurze“ alebo „vo vyrovnaní“
 • obchodné meno nesmie byť zameniteľné s menom iného podnikateľského subjektu
 • nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania
 • na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy (XYZ s.r.o., XYZ a.s.)

Odporúčania pri zakladaní eseročky:

 • názov firmy by mal byť originálny, aby si ho zákazníci neplietli s názvom konkurencie
 • ľahko zapamätateľný, aby si ho klienti zapamätali na prvé počutie v rádiu, pri prvom vzhliadnutí v inzeráte alebo na vizitke
 • ľahko vysloviteľný názov, prispieva k rýchlemu zapamätaniu si firmy. Ak firma plánuje vyrábať nejaké produkty, je vhodné, aby obchodné meno dokázali ľudia bez problémov vysloviť
 • dostatočne jednoduchý názov sa ľahšie pamätá
 • názov súvisiaci s predmetom podnikania

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Podnikateľská činnosť nie je zrovna najľahším druhom zárobkovej činnosti v súčasnosti a počas podnikania môže nastať množstvo nepríjemných okolností, ktoré v konečnom dôsledku vedú až k likvidovaniu sro. Tento bod je najvhodnejšie konzultovať s odborníkmi, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

Výber predmetu podnikania pre moju s.r.o.

Spoločnosť môže mať aj viac predmetov podnikania. Predmety podnikania musia zodpovedať plánovaným činnostiam spoločnosti. Živnostenský zákon definuje tri základné kategórie živností: remeselné živnosti, viazané a voľné živnosti. Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie je možné nájsť aj na internete.

Sídlo spoločnosti

Sídlo právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri. K sídlu je potrebné preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť (výpis z listu vlastníctva, zmluva o nájme nebytových priestorov, zmluva o budúcej zmluve, súhlas vlastníka a výpis z listu vlastníctva, …).

Dokumenty potrebné na založenie spoločnosti sro

Zoznam dokumentov potrebných na založenie s.r.o. sa líši v závislosti od toho, či bude mať spoločnosť jedného alebo viacerých spoločníkov.

Ak bude mať spoločnosť jedného spoločníka, treba vypracovať tieto dokumenty:

 • Zakladateľská listina s úradne overeným podpisom
 • Podpisový vzor všetkých konateľov – nevyžaduje sa úradné overenie podpisu
 • Vyhlásenie správcu vkladu s úradne overeným podpisom
 • Vyhlásenie jediného spoločníka s úradne overeným podpisom
 • Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra s úradne overeným podpisom konateľa
 • Splnomocnenie v prípade, že sa konateľ nechá zastupovať inou osobou s úradne overeným podpisom

Obchodnému registru je potom potrebné doložiť ako prílohy návrhu na zápis spoločnosti nasledovné dokumenty:

 • Zakladateľská listina v dvoch vyhotoveniach
 • Podpisový vzor všetkých konateľov v jednom vyhotovení
 • Vyhlásenie jediného spoločníka v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie správcu vkladu v dvoch vyhotoveniach
 • Súhlas vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti a/alebo nájomná zmluva, list vlastníctva v dvoch vyhotoveniach
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach

Ak bude mať spoločnosť viacerých spoločníkov, treba vypracovať tieto dokumenty:

 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor všetkých konateľov
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra

Obchodnému registru je potom potrebné doložiť ako prílohy návrhu na zápis spoločnosti nasledovné dokumenty:

 • Spoločenská zmluva v dvoch vyhotoveniach
 • Podpisový vzor všetkých konateľov v jednom vyhotovení
 • Vyhlásenie správcu vkladu v dvoch vyhotoveniach
 • Súhlas vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti a/alebo nájomná zmluva, list vlastníctva v dvoch vyhotoveniach
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach

Poplatky súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri zakladaní spoločnosti sa nazbiera niekoľko rôznych poplatkov. Pri založení živnosti je okrem splatenia základného imania vo výške 5000€ potrebné uhradiť aj iné poplatky. Ich sa výška sa odvíja od druhu a počtu predmetov podnikania. Pri zápise do Obchodného registra záleží, či je podanie v písomnej forme, alebo v elektronickej (s použitím zaručeného elektronického podpisu). A samozrejme rôzne poplatky notárom a advokátom. Celkovo sa náklady na založenie spoločnosti vyšplhajú na sumu od 400,00 € vyššie.

Ak porovnáme celkové náklady na založenie spoločnosti budúcim podnikateľom osobne a založenie niektorou zo spoločností, zaoberajúcich sa touto činnosťou profesionálne, vyjde nám z toho, že založenie spoločnosti externou firmou je výhodnejšie. Ani nie tak z finančného hľadiska, ale hlavne z hľadiska náročnosti časovej a administratívnej a samozrejme poskytovaného poradenstva.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.