Administratívna náročnosť a problémy pri podnikaní

Problémy pri podnikaní

S podnikaním sa spája veľké množstvo povinností, dokumentov a formulárov a zákonov, ktoré sa často menia. Podnikateľ je povinný všetky tieto povinnosti plniť správne a bez odkladu pod hrozbou rôznych pokút a sankcií. V nasledujúcom texte uvádzam základné povinnosti všetkých podnikateľských subjektov, ale aj povinnosti vyplývajúce zo špecifických požiadaviek niektorých špecializovaných predmetov činnosti.

Daňové povinnosti spoločností

Čo sa týka zdaňovania, sú podnikatelia povinný priznávať a platiť rôzne dane:

 • daň z pridanej hodnoty – povinne od obratu 35 000 € za kalendárny rok
 • spotrebné dane – ak sa to týka konkrétneho predmetu podnikania – spotrebná daň z piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, minerálnych olejov, elektriny, uhlia a zemného plynu
  daň z príjmov fyzických a právnických osôb
 • dane z nehnuteľností – daň z pozemkov, stavieb a bytov
 • rôzne miestne dane – napr. daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a iné
 • daň z motorových vozidiel – ak podnikateľ používa na podnikateľské účely motorové vozidlo
 • daň zo závislej činnosti – ak podnikateľ zamestnáva zamestnancov, z tohto titulu vznikajú podnikateľovi povinnosti aj voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu

Ostatné povinnosti firiem

Výkazy a tlačivá

 • pre zdravotné poisťovne – výkaz k ročnému zúčtovaniu poistného za jednotlivých zamestnancov
 • pre Sociálnu poisťovňu – Registračný list zamestnávateľa, Registračný list fyzickej osoby, výkazy poistného a príspevkov na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity rozčlenené na jednotlivých zamestnancov, oznamovanie práceneschopnosti a pracovných úrazov
 • pre daňový úrad – prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, mesačné resp. štvrťročné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, mesačne resp. štvrťročne podávať výkaz o tovare oslobodenom od DPH, daňové priznanie pre daň z motorového vozidla
 • pre colný úrad – daňové priznanie k spotrebným daniam

Znečisťovanie ovzdušia – platia právnické osoby, ktoré prevádzkujú veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Recyklačný fond – výrobcovia a dovozcovia vybraných komodít odvádzajú na účet fondu príspevky, ktorých výška je stanovená vyhláškou

Obaly a odpady z obalov – výrobcovia a dovozcovia tovarov v obaloch (spotrebiteľských resp. hromadných) musia zabezpečiť zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu, vo vlastnej réžii, alebo pomocou kolektívnych organizácií.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) – podnikateľ (zamestnávateľ) je povinný vypracovať až 30 základných dokumentov a ďalších 25 špecifických dokumentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je povinný zabezpečiť jednorazové resp. pravidelné školenia BOZP pre zamestnancov. Problematike BOZP sa venuje až 27 zákonov a ďalších minimálne 27 právnych predpisov.

Ochrana pred požiarmi (OPP) – podnikatelia majú za účelom predchádzania vzniku požiarov povinnosť vypracovať a aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi, zabezpečovať pravidelné školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi, zabezpečovať preventívne protipožiarne prehliadky a odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a vyhlasovanie, riadenie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Pracovná zdravotná služba (PZS) – zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť PZP pre všetkých zamestnancov, vo všetkých odvetviach hospodárstva, v súkromnom, štátnom i verejnom sektore, vo veľkých, stredných aj malých podnikoch, organizáciách a firmách

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.