FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU

Finančný manažment podniku

Finančný manažment je manažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. V popredí jeho záujmu je sledovanie peňažných tokov hotovosti (cash-flow) a tvorby a použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňuje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie.

V tejto súvislosti podmieňuje všetky rozhodnutia manažérov kritériom dopadu na solventnosť firmy. Finančný manažment rozhoduje aj o štruktúre zdrojov financovania firmy a následne o štruktúre kapitálu firmy.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Nie finančné a materiálne zdroje, ale vedomosti a pripravení manažéri sa stávajú hlavným kapitálom firiem. Hnacím motorom rozvoja sa stáva komplexné využívanie informačných technológií. Zákazník a jeho potreby sú čoraz pevnejšou osou, okolo ktorej sa krúti celá činnosť podnikateľov.

Podľa Valacha sa finančný manažment definuje ako „subjektívna ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu rôznych finančných zdrojov (financovanie), alokáciou peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku a rozdeľovanie finančných výsledkov, zisku s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vlastného majetku podniku.“

Hlavné úlohy finančného manažmentu podnikov:

a) získavanie potrebného kapitálu
b) efektívna alokácia a využívanie kapitálu
c) rozdeľovanie finančných výsledkov hospodárenia
d) evidencia a analýza priebehu finančných procesov

Pôsobenie ekonomického prostredia na finančný manažment podniku

Finančný manažment a finančné rozhodovanie podnikov sú významne ovplyvňované stavom a vývojom ekonomického a podnikateľského prostredia. Za ekonomické prostredie považujeme všetky štruktúry, orgány a subjekty, ktoré sa podnik pôsobia a s ktorými je v kontakte. Z hľadiska množstva faktorov pôsobiacich na finančný manažment môžeme ekonomické prostredie (Kráľovič, Vlachynský, 2006) členiť na:

a) medzinárodné makroprostredie
b) vnútroštátne makroprostredie
c) mikroprostredie

Pôsobenie vnútroštátneho ekonomického prostredia na finančný manažment podniku

Vnútroštátne ekonomické prostredie (ekonomické okolie) pôsobí na finančný manažment prostredníctvom celého radu faktorov. Za osobitne najdôležitejšie považujeme:
– vývoj konjuktúry (vývoj HDP a vývoj miery nezamestnanosti v SR)
– vplyv verejných financií (daňová politika, colná politika, dotačná politika…)
– stav meny a monetárnej politiky
– mieru inflácie
– rozvoj finančnej infraštruktúry

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.