Aká je to akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť, v skratke tiež a.s.

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 25 000 Eur.

Akciová spoločnosť je právna forma vhodná najmä v prípadoch náročných na vstupný kapitál, pretože umožňuje zhromaždiť kapitál od fyzických a právnických osôb prostredníctvom emisie akcií. Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je právnická osoba, inak musia byť zakladatelia aspoň dvaja.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Niečo o výhodách a nevýhodách akciových spoločností

Výhody: akcionár neručí za záväzky spoločnosti, možnosť zhromaždiť kapitál prostredníctvom emisie akcií, existuje nezávisle od vlastníkov a manažmentu.

Nevýhody: personálna náročnosť, komplikovanejšie riadenie v rámci formálnej organizačnej štruktúry, povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, vyššie požiadavky na zverejňovanie informácií.

Každý podnikateľský subjekt je založený z totožného dôvodu a to z dôvodu dosahovania zisku. Počas celého obdobia sa firmy dostávajú pred určité rozhodnutia, ktoré musia vyriešiť aby podnikanie mohlo fungovať ďalej. Ak niesú niektoré z rozhodnutí tou správnou voľbou, je potrebné aby sa začalo uvažovať o likvidácií sro. Nakoľko sa jedná o náročnejší proces je vhodné aby danú situáciu riešili odborníci.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Ako na likvidáciu akciovej spoločnosti

V dnešnej dobe likvidácia akciovej spoločnosti je nesmierne zdĺhavý proces. A.s. možno zrušiť bez likvidácie ale s náležitosťou prebratia celého imania na právneho nástupcu. Jednoduchší spôsob je prevod akcií na iného akcionára. Likvidácia a.s. formou zlúčenia alebo splynutia je však zložitejšia. Je potrebný nezávislý expert.

Toho vymenuje na návrh predstavenstva registrový súd v danom obvode.  Nezávislý expert podrobne preskúmava návrh a obsah podania a na konci vypracúva písomnú správu o výsledkoch konania.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.