Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Súčasne so vstupom do Európskej únie (EÚ) sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.

V súvislosti s uvedeným bolo potrebné vytvoriť aj určitý nevyhnutný právny základ poskytovania finančnej pomoci. Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM).

Cieľ k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v prioritných oblastiach.

Kým prvých šesť prioritných oblastí je podporovaných z finančného mechanizmu EHP aj z Nórskeho finančného mechanizmu, posledné tri prioritné oblasti sú výlučné podporované z Nórskeho finančného mechanizmu. Okrem prioritných oblastí boli určené aj fondy, ktoré by mali slúžiť na pokrytie špecifických oblastí formou blokových grantov Sú to nasledovné fondy:

 • Fond pre mimovládne organizácie
 • Fond technickej pomoci pre implementáciu finančných mechanizmov
 • Fond výskumu
 • Fond na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá
 • Fond počiatočného kapitálu
 • Fond know-how – vytvorený len z Nórskeho finančného mechanizmu

Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov bola zverená Odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce.

Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií – odbor Národného fondu. Za riadenie finančného mechanizmu EHP zodpovedá Výbor pre finančný mechanizmus EHP. Za riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo zahraničných veci Nórskeho kráľovstva. Tieto inštitúcie zároveň schvaľujú poskytovanie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v prípade individuálnych projektov a v prípade blokových grantov schvaľujú sprostredkovateľov pre blokový grant. Úrad pre finančný mechanizmus (ÚFM) zodpovedá za každodennú realizáciu finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a slúži ako kontaktný bod pre prijímateľské štáty.

Kategorizácia investičných projektov

V záujme ekonomického rozvoja SR boli stanovené preferencie poskytovania štátnej pomoci pre investície do špecifických oblastí. Tieto preferencie sú v súlade s Národnou stratégiou podpory priamych zahraničných investícii, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie percento pomoci odvetviam hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenskej republiky (služby s vysokou pridanou hodnotou – vývojové a IT softwarové centrá a pod.) a naopak obmedzuje pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky menej atraktívne (montáž, distribučné centrá a pod.).

Na základe týchto skutočností boli investičné projekty rozdelené do troch základných typov:

 • typ A
  • spracovateľský priemysel: investičné Projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov ako aj finálnych produktov, príp. opravy.
  • distribučné a logistické centrá: centralizované spracovanie v oblasti obslužných činností
 • typ B
  • strategické investície v high-tech sektoroch so sieťovými externalitami (informačné a komunikačné technológie – ICT, biotechnológie, nanotechnológie, atď.) ide o projekty, ktoré výrazne prispejú k rozvoju high-tech sektorov, v ktorých dochádza k sieťovým externalitám (t.j. situácia, keď produktivitu daného subjektu zvyšuje blízkosť iných subjektov alebo firiem, univerzít, výskumných inštitúcií a pod., prípadne kde prítomnosť daného subjektu zvyšuje produktivitu v iných podnikoch) Ide najmä o sektory s vysokým technologickým komponentom, ako napr. informačné technológie, nanotechnológie a biotechnológie
  • centrá strategických služieb: centrá zdieľaných služieb (centralizácia podporných činností ako napr., ľudské zdroje, ICT, predaj, a pod.), zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, call centrá (centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu)
 • typ C
  • výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technologického rozvoja: výskumná a vývojová činnosť, ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosť, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb.

Poskytovanie príspevku na novovytvorené pracovné miesta

Príspevok na novovytvorené pracovné miesta je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu mzdových nákladov za obdobie maximálne 2 rokov a to na každé pracovné miesto vytvorené v súvislosti s realizáciou projektu do 5 rokov od začatia realizácie projektu, maximálne však do 3 rokov odo dňa ukončenia investície do projektu. Príspevok na novovytvorené pracovné miesto môže byť poskytnutý maximálne v nižšie stanovenej výške, pričom Investor je zároveň povinný novovytvorené pracovné miesto udržať po dobu najmenej 5 rokov od okamihu jeho vytvorenia

Intenzita maximálnej výšky príspevku na novovytvorené pracovné miesta bude závisieť od miesta realizácie projektu na území Slovenskej republiky a typu projektu.  Vo všetkých prípadoch bude poskytnutá pomoc maximálne do výšky 30 % mzdových nákladov ročne na každé vytvorené pracovné miesto, pričom v každom prípade bude stanovená maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto. Pomoc bude udeľovaná nasledovne:

zelená a žltá zóna: príspevok bude poskytovaný pri  typoch projektov A a B, pričom minimálne 30 % zamestnancov bude prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie.  Maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto je 125 tis. Sk Ak bude zo zamestnancov prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie minimálne 10 % znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, maximálna výška príspevku na každé takéto pracovné miesto je 150 tis. Sk. V prípade realizácie Projektov A a B v okresoch s priemernou evidovanou mierou nezamestnanosti viac ako 20% a splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je maximálna absolútna výška príspevku na jedno pracovné miesto 200 tis. SK.

červená zóna: príspevok bude poskytovaný iba  pri type projektu B, pričom minimálne 10 % zamestnancov bude prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Maximálna absolútna výška príspevku na jedno pracovné miesto je 100 tis. Sk.

Pri projektoch typu C príspevok na novovytvorené pracovné miesta bude poskytovaný najviac vo výške 30 % mzdových nákladov ročne na každé vytvorené pracovné miesto. Maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto je 200 tis. SK.

Poskytovanie daňovej úľavy

Investorovi sa bude poskytovať štátna pomoc výlučne len vo forme daňovej úľavy, t.j. Investor nebude požadovať poskytnutie štátnej pomoci prostredníctvom iných foriem regionálnej pomoci stanovených v bode 5. a súčasne nebude požadovať poskytovanie pomoci na vzdelávanie týchto pravidiel.  Daňová úľava môže byť v takomto prípade poskytnutá Investorovi vo výške rovnajúcej sa 1,1 násobku maximálnych limitov.

Poskytovanie príspevku na vzdelávanie zamestnancov

Príspevok na vzdelávanie zamestnancov  je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu oprávnených nákladov spojených so všeobecným a špecifickým vzdelávaním zamestnancov Investora v súvislosti s projektom.

Všeobecné vzdelávanie: pomoc môže dosiahnuť 60 %  z Oprávnených nákladov zamestnávateľa (resp. 55% pre Bratislavský región), a  70 % ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (resp. 60 % pre Bratislavský región). Príspevok na všeobecné vzdelávanie na jedného zamestnanca nemôže prekročiť maximálne limity.

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí ako veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto riziká môžu byť vyvolané z viac činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľské problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácii sro. Pri tomto spôsobe ukončenie podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejšia a vyžaduje informovanosť a zorientovanost v danej problematike likvidácie sro.

Kritériá oprávnenosti výdavkov

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z národných verejných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov regionálnej alebo miestnej samosprávy, môžu byť hradené len oprávnené výdavky.

Aby bol výdavok považovaný za oprávnený, musí spĺňať nasledovné základné kritériá:

 1. Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok sa musí jednoznačne týkať aktivity projektu a musí byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania projektu. Schválené obdobie trvania projektu je uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci.
 2. Účel výdavku – výdavok musí byť vynaložený na aktivitu v súlade s obsahovou stránkou projektu, musí byť relevantný k projektu a musí byť plne v súlade s cieľmi projektu a schváleným rozpočtom.
 3. Typ výdavku – výdavok musí prispievať k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu.
 4. Zdravé finančné riadenie výdavkov – musia byť splnené zásady správneho a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť a hospodárnosť využitia prostriedkov.
 5. Evidencia výdavkov – výdavky projektu musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii konečného prijímateľa/príjemcu pomoci a musia byť presne identifikovateľné a overiteľné na základe originálov účtovných dokladov uložených u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci.

Oprávnené výdavky

 1. Personálne náklady –náklady na:
 • riadiaci personál (napr. koordinátor, manažér projektu),
 • odborný personál vrátane školiteľov
 • obslužný personál (napr. administratívny pracovník, účtovník, mzdový účtovník, osoba vykonávajúca verejné obstarávanie, správca siete, údržbár) podieľajúci sa na realizácii projektu, pričom za oprávnené na tieto účely je považovaná:
 1. Náklady cieľových skupín
 • cestovné, stravné a náklady na ubytovanie vrátane internátneho ubytovania
 • výdavky na starostlivosť o závislé osoby (napr. príspevok na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu účasti osoby zaradenej do kategórie cieľovej skupiny na vzdelávacom programe, resp. prípravy pre trh práce;
 • náhrada mzdy vrátane zákonom stanovených odvodov – ak školiaca aktivita zamestnancov v rámci projektu ESF prebieha počas pracovnej doby, potom sa považuje čas strávený na školení, ako čas strávený na pracovisku.
 1. Ostatné náklady

o náklady súvisiace so šírením informácií/publicitou daného projektu

o náklady na školiaci materiál

o náklady na publikácie

o náklady na preklady a tlmočenie

o náklady na monitorovanie a hodnotenie projektu

o finančné, bankové a právne poplatky

o nákup zariadenia, vybavenia, nábytku, príslušenstva.

Neoprávnené výdavky

Za všeobecne neoprávnené výdavky spolufinancované z ESF považujeme nasledovné kategórie výdavkov:

 • Subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty a subdodávky, pri ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel na celkových nákladoch činnosti
 • Debetné úroky
 • Poplatky pri finančných transakciách
 • Kurzové prirážky a kurzové straty
 • Čisto finančné výdavky
 • Pokuty, finančné penále, výdavky na súdne spory
 • Nákup použitého zariadenia
  POZN.: Odpisy takéhoto zariadenia sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Nákup nezastavanej pôdy
 • Nákup nehnuteľnosti
  POZN.: Odpisy budovy sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Realizácia nových stavieb a technického zhodnotenia stavieb vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie.
 • DPH nárokovateľná na vrátenie
 • Výdavky spojené s bankovou zárukou
 • Náklady spojené s leasingovou zmluvou
 • Financovanie prevádzkového kapitálu firiem
 • Faktoring – finančný vzťah medzi výrobcom (dodávateľom) a faktoringovou spoločnosťou (faktor), ktorá odkupuje pohľadávku výrobcu za dodaný tovar a služby, v súvislosti s tým vykonáva inkaso faktúr a vedie pre dodávateľa účtovníctvo, sleduje poskytovanie úverov a vymáha splatné preddavky, berie na seba riziko neuhradených pohľadávok a pod.
 • Financovanie strát z hospodárskej činnosti
 • Telekomunikačné poplatky na nákup a prevádzku mobilných telefónov.

Biznis je v istej oblasti veľkým rizikom. Ak sa však nepodarí dané riziko odstrániť včas, u takýchto podnikateľských subjektov nastáva situácia, zaoberať sa likvidovanej sro. Aj v takomto procese však nastáva bod, kde je potrebné dodržať niekoľko dôležitých zásad s ktorými Vám vie poradiť len odborníci, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

Dodatočné kritériá pre poskytnutie daňovej úľavy

V prípade, že Investor bude požadovať poskytnutie daňových úľav, musí okrem základných podmienok stanovených v týchto Pravidlách splniť kritériá stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a zákone č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení. Ku dňu prijatia týchto pravidiel sú to najmä nasledovné kritériá::

 • – Investičné náklady musia byť najmenej vo výške 400 miliónov Sk,
 • – Investor musí vynaložiť najmenej 200 miliónov Sk z Investičných nákladov z vlastného imania.

V prípade, že Investor bude realizovať projekt v regióne, v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 10 % podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Zelená a žltá zóna), aktuálnych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho polroka, sumy uvedené v písmene (i) a (ii) vyššie, sa znižujú na polovicu.

Formy  štátnej pomoci

Daňová úľava, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému  majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu ako je trhová cena alebo  FD a príspevok na novovytvorené pracovné miesta sú poskytované v rámci pomoci na rozvoj regiónov a príspevok na vzdelávanie je poskytovaný nad rámec pomoci na rozvoj regiónov.

Daňová úľava, PNM, FD a PN sú stanovené v súlade s hospodárskymi záujmami Slovenskej republiky, s prihliadnutím na regionálne kritériá a maximálne limity intenzity štátnej pomoci a v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška štátnej pomoci

Percentuálne vyjadrenie maximálnych limitov štátnej pomoci v jednotlivých zónach. Jednotlivé formy štátnej pomoci a investičných stimulov nemôžu v jednotlivých zónach a pri jednotlivých typoch projektov presiahnuť nasledovné maximálne limity štátnej pomoci vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov projektu.

Výzvy na predkladanie projektov

Výzvy na predkladanie projektov obsahujú základné informácie o podmienkach predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako napr.

 • celkový objem alokovaných finančných prostriedkov,
 • časový harmonogram prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
 • účel opatrenia/schémy štátnej pomoci,
 • opis oprávnených aktivít,
 • pokyny a formuláre pre žiadateľov,
 • spôsob poskytovania informácií pre žiadateľov a ďalšie.

Pri predkladaní projektu je potrebné zohľadniť predovšetkým nasledovné podmienky uvedené v konkrétnej výzve:

 • oprávnenosť žiadateľa/partnera
 • oprávnenosť cieľových skupín
 • oprávnenosť aktivít
 • minimálny a maximálny limit nenávratného finančného príspevku vymedzený na jeden projekt
 • výška spolufinancovania
 • účel a špecifické ciele výzvy
 • dĺžka trvania projektu
 • vyplnenie všetkých relevantných tabuliek uvedených v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Pomôckou pri vypracúvaní projektu sú pre každého žiadateľa materiály uvedené v podpornej dokumentácii, ktorá je súčasťou každej výzvy.

Popi procese pogramovania je dôležitým rozhodovacím procesom aj schvaľovanie predložených žiadostí o poskytnutie príspevkov z eurofondov. Vo všeobecnosti proces výberu projektov pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. zverejnenie výzvy na predkladanie projektov, na internetových stránkach, elektronických alebo tlačených médiách,
 2. predloženie projektu Riadiacemu / sprostredkovateľskému orgánu, ktorý žiadosť zaregistruje,
 3. žiadosti sú hodnotené po formálnej stránke pracovníkmi riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu. Hodnotia sa tieto stránky:

Formálne: či je žiadosť vyplnená správne, či sú pripojené všetky požadované dokumenty, či sú splnené pravidlá hospodárskej súťaže, aké sú vplyvy projektu na životné prostredie,

Technické: či je projekt relevantný z hľadiska Operačného programu, či sú aktivity v rámci projektu z hľadiska OP vhodné, či sú naplnené technické kritériá, či sú výstupy projektu merateľné, atď.

Finančné: či má žiadateľ dostatočné vlastné zdroje na uskutočnenie projektu, či nákolady na projekt zodpovedajú plánovaným aktivitám.

 1. výstupom formálneho hodnotenia je Hodnotiaca správa, ktorá odporučí, resp. neodporučí projekty na podporenie.

Následne by projekty, ktoré vyhoveli kritériám formálneho posúdenia mali byť predložené hodnotiacej komisii zriadenej pre danú výzvu na predkladanie projektov. Jej výsledkom je hodnotiaca správa,ktorá by mala obsahovať zoznam schválených projektov, neschválených a výšku oprávnených nákladov, na základe ktorého riadiace/sprostredk.orgány oznámia úspešným i neúspešným žiadateľom výsledky výberového procesu. Následne by mali byť uverejnené schválené projekty na webe. Túto správu komisia predkladá riadiacemu orgánu programu.

Hodnotenie v rámci hodnotiacej komisie by sa malo riadiť kritériami na výber projektov, ktoré sú definované vo výzve na podávanie projektov. Tieto kritériá sa po vydaní výzvy a počas procesu hodnotenia nesmú meniť.

Oprávnení žiadatelia pre čerpanie Eurofondov

Oprávnení žiadatelia

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu môžu na základe výziev žiadať inštitúcie verejného, súkromného a tretieho sektora (napr. samosprávne kraje a miestna samospráva, inštitúcie štátnej a verejnej správy, stredné/stredné odborné školy, vysoké školy, univerzity, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, obchodné komory, profesijné zduženia a združenia zamestnávateľov, malé, stredné a veľké podniky).
Okruh oprávnených žiadateľov je však vždy bližšie špecifikovaný až v konkrétnej výzve na predkladanie projektov.

Výška nenávratného finančného príspevku

Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je uvedená vždy až v konkrétnej výzve.

Spolufinancovanie

Podiel spolufinancovania záleží od charakteru žiadateľa.

Žiadatelia z verejného sektora, napríklad VÚC alebo obce, sa musia podieľať na spolufinancovaní projektu minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.

Žiadatelia zo súkromného sektora, v prípade ak nepostupujú podľa schém štátnej pomoci, spolufinancujú projekt taktiež vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Ak postupujú podľa schém štátnej pomoci, výška príspevku závisí od intenzity štátnej pomoci, ktorá sa vypočíta podľa príslušnej schémy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis.

Pri neziskových organizáciách a štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách sa nevyžaduje žiadne spolufinancovanie. Nenávratný finančný príspevok z ESF a štátneho rozpočtu môžu získať až do výšky 100% oprávnených nákladov projektu.

Forma poskytovania nenávratného finančného príspevku

U žiadateľov z verejného sektora sa poskytuje nenávratný finančný príspevok buď formou zálohovej platby alebo formou refundácie. Žiadosť o zálohovú platbu môže žiadateľ z verejného sektora predložiť po podpise zmluvy a po začatí realizácie projektu.
Pre žiadateľov zo súkromného sektora a taktiež mimovládneho neziskového sektora sa pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku postupuje formou refundácie vynaložených prostriedkov.

V každom biznise môže nastať situácia jeho poklesu, ktorá môže veľmi znepríjemniť podnikateľskú činnosť, prípadne ju aj úplne zlikvidovať. Inými slovami, každý podnikateľský subjekt sa môže v priebehu výkonu svojej činnosti dostať do rôznych problémov. Niektoré spoločnosti sa s nimi dokážu aj vysporiadať samovoľne, a ostatné dokonca len prostredníctvom pomoci odborníkov, akými sú rôzne firmy, ktoré sa zaoberajú likvidáciou sro. Tieto firmy patrí medzi najväčšie odborníkmi v danej problematike a zaručene každému pomôžu.

 

Európske projekty

Európsky sociálny fond podporuje rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom národných projektov alebo tzv. dopytovo orientovaných projektov.

Národné projekty

Národné projekty realizujú inštitúcie na celonárodnej úrovni.

Riadiaci orgán alebo Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom priamo oslovuje inštitúcie, tzv. konečných prijímateľov s návrhom na realizáciu zadefinovanej aktivity. Priame zadanie aktivít môže byť uplatnené iba v tom prípade, ak realizáciu aktivít konečným prijímateľom stanovuje zákon.

Inštitúcie poverené realizáciou národných projektov

1.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)

V rámci národných projektov UPSVR SR môžu jednotlivci alebo zamestnávatelia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o nárokovateľné príspevky definované zákonom o službách zamestnanosti. Podmienkou získania príspevku je splnenie zákonom stanovených podmienok.

2. FSR

Národný projekt VI realizovaný Fondom sociálneho rozvoja:

Fond sociálneho rozvoja (FSR), štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný projekt VI s názvom Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie zahŕňa aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky, rozličné motivačné a aktivačné programy, vrátane psychologických a sociálnych služieb.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci FSR sú napr. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, miestne samosprávy, zaregistrované cirkevné organizácie, združenia právnických osôb so zameraním na podporu sociálnej inklúzie, školy zaradené do siete škôl MŠ SR a iné.

3. MŠ SR / Ústav informácií a prognóz školstva

Národný projekt Ústavu informácií a prognóz školstva

Názov projektu:
Poskytovanie stredoškolských štipendií pre žiakov stredných škôl, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi.

Projekt je určený pre všetkých žiakov stredných škôl a špeciálnych škôl podľa § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 311/2004 o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl.

Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Dopytovo orientované projekty

Dopytovo orientované projekty sa realizujú na základe výziev na predkladanie projektov.
Výzvy na predkladanie projektov vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Platobné inštitúcie

Rozlišuje sa medzi platobným orgánom a plaobnými jednotkami.

Platobný orgánMinisterstvo financií SR – je zodpovedné za finančnú kontrolu finančnej pomoci z EÚ a za finančnú kontrolu orgánov štátnej správy pôsobiacich v tomto procese.

Platobný orgán je zodpovedný za:

 • koordináciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
 • koordináciu platobných jednotiek, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri fin. Riadení ŠF,
 • vykonávanie kontrol na všetkých úrovniach finančného riadenia,
 • príjem prostriedkov EÚ, prevod finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na príjmový účet príslušného ministerstva,
 • prevod finančných prostriedkov ŠF konečnému prijímateľovi pomoci prostr. Platobnej jednotky.

Čítať viac

Riadice a sprostredkovateľské orgány

Implementáciu každého programového dokumentu riadi poverený riadiaci ogán. V SR sú nimi ministerstvá: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a MPSVaR. Riadiace orgány sú oprávnené menovať sprostredkovateľské orgány, na ktoré môžu preniesť časť svojej zodpovednosti za riadenie programov.

Inštiúciou, ktorá zastrešuje oblasť štrukturálnych fondov ako celok, je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Bolo zodpovedné za prípravu Nrodného rozvojového plánu.

Tieto ministerstvá sú zároveň riadiacimi orgánmi, čo znamená, že sú plne zodpovedné za implementáciu jednotlivých programov, za Čítať viac