Udržateľnosť konkurenčnej výhody podniku Wienerberger Slovenské tehelne

Rakúsky tehliarsky podnik Wienerberger Ziegelindustrie

Rakúsky tehliarsky podnik Wienerberger Ziegelindustrie (WZI) v roku 1992 založil na Slovensku Wienerberger Slovenské tehelne, s. s r. o. (WST), v ktorej spojil majetok bývalého štátneho podniku Západoslovenské tehelne so špičkovou technológiou a svojím know how. Do komplexnej modernizácie tehelní v Zlatých Moravciach a Bolerázi investoval 650 a 400 mil. Sk. WZI je na Slovensku zastúpený ďalšími podnikmi, ako sú Bramac strešné systémy, Tondach, Semmelrock Stein and Design Dlažby. Skupina podnikov WZI zaznamenáva rast najmä vďaka stredoeurópskym krajinám, keďže západoeurópske trhy stagnujú. Materský podnik sa rozhodol sústrediť na podnikanie v tehliarstve, a tak sa stáva zraniteľnejším. Značku Wienerberger môžu oslabiť stagnácia na jej tradičných trhoch a potenciálne neúspešný prienik na nové trhy východnej Európy.

V ponuke WST možno nájsť všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom podniku je systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Sú to tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky a doplnky, napr. tehly na murovanie rohov a ostení. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky.

V súčasnosti na Slovensku jestvuje 14 výrobcov tehál, avšak štyri najväčšie podniky ovládajú 86 % trhu. Najväčší podiel na trhu má WST (48 %), Ipeľské tehelne a SETA Tehelne majú zhodne po 15 %, Pezinské tehelne držia 8 % a zvyšných desať tehelní má 14 %. Okrem WST, ktoré sú prítomné na trhu v celoštátnom rozsahu, všetky ostatné tehelne majú výrazné regionálne pôsobenie. Hlavným substitútom pre tehliarske výrobky je pórobetón. Trh so stavebnými materiálmi je rozdelený medzi tehly (52 %) a pórobetón (48 %). Vývoj v západnej Európe dospel k 80 % podielu tehál na predaných stavebných materiáloch. Prednosťou pórobetónu je nižšia cena, tehla sa vyznačuje vyššou kvalitou, no vyššou cenou.

WST dosahuje spomedzi všetkých výrobcov tehál na Slovensku najnižšie výrobné náklady, ktoré v kombinácii s úsporami z rozsahu výroby využíva na širokú diferenciáciu pri cenách len mierne vyšších ako konkurencia. Náklady vo WST podliehajú prísnemu dohľadu oddelenia kontrolingu, ktoré každý mesiac porovnáva plán nákladov a skutočnosť, počnúc nákupom vstupov, cez výrobný proces až po expedíciu. Priestor na znižovanie nákladov vo výrobnom procese je minimálny, a preto zmyslom riadenie nákladov je udržať ich na dosiahnutej úrovni. Nízke náklady sú výsledkom nasadenia najmodernejšej technológie s vysokou mierou automatizácie a úsilia o maximálne využitie výrobnej kapacity. Kvalitná technológia znížila nepodarkovosť pod 1 %.

Výrobná kapacita WST

Výrobná kapacita WST po inštalovaní modernej výrobnej technológie bola postupne zvýšená o 30 % racionalizačnými opatreniami na odstránenie úzkych miest. Ďalšie zvýšenie výrobnej kapacity vyžaduje vybudovanie nového závodu. Jeho postavenie závisí od rastu bytovej výstavby a tá zasa od dostupnosti hypotekárnych úverov a štátnej podpory bývania. V roku 2003 z celkového počtu 13 980 dokončených bytov bolo 7 589 bytov v rodinných domoch. Z prepočtov vchádza, že nový závod by sa vyplatilo otvoriť, ak by sa ročne postavilo aspoň 20 000 bytov.

Podnik je držiteľom certifikátu kvalitu podľa normy 9001 a stanovil si prísnejšie kvalitatívne parametre tehly, ako predpisuje technická norma. Kvalitu ovplyvňuje základná surovina, ktorou je tehliarsky íl pochádzajúci z vlastného ložiska. Neobsahuje vápencové prímesi, ktoré znižujú kvalitu povrchu vypálenej tehly a môžu poškodiť omietku. Druhým faktorom kvality je technológia, ktorá spočíva v príprave zmesi podľa receptúry a dodržiavaní parametrov výrobnej linky. V priebehu výroby a po vypálením sa dôsledne kontrolujú rozmery, fyzikálne a chemické vlastnosti tehly.

Inovácie tehliarskych výrobkov

Inovácie tehliarskych výrobkov boli spočiatku zamerané na zvyšovanie pevnosti a životnosti. Dnes sa zdokonaľovanie uberá cestou zlepšovania tepelnoizolačných a akustických vlastností. WST sa na inovácie pozerá aj z hľadiska staviteľa a chce mu uľahčiť manipuláciu s tehlou a zrýchliť výstavbu. Sortiment Porotherm Profi sú tehly pre suchý proces murovania, keď sa tehly na seba lepia. Výsledkom je menšia spotreba lepiacej malty, skrátenie času murovania, menej stavebnej vlhkosti v murive a presnejšie murovanie.

WST má vybudovanú sieť predajcov po celom Slovensku. Tehly predáva výhradne predajcom a nie konečným spotrebiteľom. Uskutočňuje školenia predajcov, zásobuje ich informačnými materiálmi a poskytuje im dopravné služby, ktorými dodá nakúpené stavebniny priamo spotrebiteľovi na stavbu. Výpadky v doprave, ktoré nie sú veľmi časté, môžu poškodiť dôveryhodnosť podniku a zvyšovať náklady na zabezpečenie náhradnej dopravy. Podnik ponúka aj program technického poradenstva pre stavebníkov. Vydáva stavebné príručky, ktoré sú metodickými pokynmi pre staviteľa a súčasne kontrolným nástrojom pre spotrebiteľa.

Hľadajú sa aj nové spôsoby konkurovania. V tomto duch predstavil WST ako svoj produkt nie tehlu, ale rodinný dom ako komplexný produkt Porotherm dom Wienerbeger. Zákazníkovi ponúka projekt, zmluvu na dielo so stavebníkom, kompletný sortiment Porotherm, kompetentný stavebný podnik, kontrolu priebehu stavby, nezávislú kontrolu realizovanej stavby a vydanie certifikátu o kvalite hotovej stavby. WST zaručuje dodržanie termínov výstavby, pevnú cenu stavebných etáp, úhradu nákladov na zabezpečenie nového stavebníka, ak pôvodný stavebník sa dostane do konkurzu. Na požiadanie sprostredkuje hypotekárny úver v SLSP. Komplexný produkt urýchľuje začiatok výstavby, znižuje administratívnu náročnosť prípravy a realizácie výstavby, znižuje náklady a zaručuje kvalitu.

Vysokú mieru starostlivosti o zákazníka podnik dosahuje vďaka tvorivosti zamestnancov, ktorí aktívne vyhľadávajú externé príležitosti so ziskovým potenciálom. Vo svojej práci sa môžu oprieť o silné finančné zázemie vlastných zdrojov, ktoré umožňujú realizovať projekty s dlhou dobou návratnosti. Nemalou prednosťou je aj využívanie výsledkov centralizovaného podnikového vývoja a skúseností z vyspelých trhov západnej Európy. WST chýba oddelenie ľudských zdrojov a celú personálnu agendu spravujú línioví vedúci pracovníci. Zriadenie oddelenia je v právomoci vedenia materského podniku sídliaceho v Rakúsku. Pri relatívne nízkom počte zamestnancov by náklady na vytvorenie pozície personalistu možno oslabili efekt koncentrácie riadenia ľudských zdrojov, no na druhej strane by odbremenili časť pracovnej kapacity líniových vedúcich.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.