Štruktúra konkurenčnej výhody Komárňanských tlačiarní

Komárňanské tlačiarne, s. s r. o. (KT) tlačia noviny, časopisy, katológy, prospekty, letáky a informačné brožúry. Na začiatku 90. rokov minulého storočia nahradili technológiu hárkovej tlače výkonnejšou rotačnou ofsetovou tlačou. Podnik má 135 zamestnancov, dosahuje ročný obrat 500 mil. Sk a potlačí ročne 10 000 ton papiera. Nosným produktom sú reklamné letáky a propagačné tlačoviny, ktorým sa KT venujú vzhľadom na svoje kapacity vo výrazne väčšom rozsahu ako ich hlavní konkurenti.

Služby na Slovesnku

Tlačou a súvisiacimi službami sa na Slovensku zaoberá 1 362 podnikov zamestnávajúcich 8 885 pracovníkov. KT však za svojich najdôležitejších konkurentov považuje len túto štvoricu podnikov, a to Grafobal, a. s., Skalica, Slovenská Grafia, a. s., Bratislava, Tlačiarne BB, s. s r. o., Banská Bystrica a Neografia, a. s., Martin. Štruktúra polygrafickej produkcie na Slovensku sa skladá z periodických publikácií (denníky a časopisy) s podielom 40 %, neperiodických publikácií (knihy) s podielom 20 % a hospodárskych tlačovín (reklama, merkantil a iné) s podielom 40 % podiel na celkovej produkcii odvetvia. V ostatných rokoch sa začína narastať podiel hospodárskych tlačovín najmä v dôsledku dopytu maloobchodných reťazcov, z ktorých sa stávajú najväčší objednávatelia tlače na Slovensku.

Pätica najsilnejších podnikov je výrazne proexportne orientovaná s viac ako 50 % podielom exportu na svojej produkcii. Najširším a najpružnejším technologickým parkom disponujú Grafobal a Neografia, ktorí sú schopní vyrábať všetky druhy polygrafických výrobkov s najvyššou efektívnosťou. Aj ostatné podniky sú schopné realizovať rozmanité objednávky, no ich efektívnosť mimo špecializovaný sortiment je menšia. Polygrafický priemysel nepracuje na sklad, a preto dodržanie termínu realizáciu objednávky je v ostrej konkurencii kľúčové. KT radšej objednávku neprijme, ak ju nie je schopná splniť načas.

Podnik z dôvodu územného obmedzenia a malej skladovacej kapacity udržiava len deväť dňové zásoby a jeho logistika je blízka metóde just in time. Na porovnanie Grafobal Skalica disponuje zásobami až na 40 dní. KT ako prvý podnik na Slovensku inštaloval technológiu CtCP (Computer to Conventional Plate), ktorá znamená digitálny osvit konvenčných tlačových dosiek. Pokrok spočíva v rýchlejšej výrobe tlačovej formy a vyššej kvalite tlače. V súčasnosti sa touto technológiou spracúva až 70 % objednávok, popri tom sa používa klasický postup prípravy tlačových dosiek, ktorý je možné nasadiť ako záložný systém v prípade poruchy CtCP. V oblasti výstupnej logistiky podnik včas reagoval na požiadavky trhu a začal baliť časopisy do priehľadnej fólie, a tak si udržal niekoľko dôležitých zákazníkov. Vo výrobe sú ochotní čakať do poslednej chvíle na redakčné uzávierky a napriek tomu sa dodávka dostane včas na určené miesto. Pre český podnik Family Frost sú zabezpečované dodávky letákov do 47 lokalít za jednu noc. Polygrafický priemysel ako celok sa neveľmi venuje marketingu. Potenciálni zákazníci vedia, kde majú hľadať informácie o podnikoch v odvetví, a preto tlačiarne nie sú nútené aktívne vyhľadávať objednávky. Polygrafické podniky zo Slovenska sa najviac propagujú na výstavách a veľtrhoch.

Ponuka tlačiarenských technológií na svetovom trhu je rozsiahla a bez exkluzívnych obmedzení. Výber závisí od zdrojov zákazníka a jeho výrobnej stratégie. KT má uzatvorenú dlhodobú zmluvu s fínskym výrobcom papiera UPM Kymene Seven Sears, no odberateľom tohto podniku sa môže stať aj hociktorá iná tlačiareň.

KT sa nachádza niekoľko sto metrov od hraničného prechodu do Maďarska a do hlavných miest Slovenska a Maďarska je zhruba 100 km. Blízkosť riek Dunaj a Váh prináša príležitosť zásobovať podnik vodnou cestou. Z dôvodu nevyjasnených rizík sa tejto možnosti zatiaľ len diskutuje. Výrobné zariadenia sú v prevádzke 24 hodín denne po celý rok a kapacitné rezervy sú minimálne. Maximálne využitie výrobnej kapacity a vysoká pridaná hodnota finálnej produkcie sa prejavili v poklese nákladovosti. Informačné technológie sú používané len v nevyhnutnej miere, najmä v príprave výroby a administratíve. Vedenie podniku si však uvedomuje potrebu ďalšieho investovania v súlade s odvetvovými trendmi digitalizácie tlače. Napriek intenzívnej konkurencii a vysokým nárokom odberateľov je podnik známy a uznávaný v stredoeurópskom hospodárskom priestore. Cieľavedome uchováva a kultivuje svoje dlhoročné znalosti a skúsenosti s technológiou rotačnej tlače. Pracovný kolektív je zložený prevažne z mladých zamestnancov, ktorí ovládajú aktuálne trendy v polygrafii. Fluktuácia je na veľmi nízkej úrovni.

Riadenie podniku

Riadenie podniku prebieha bez väčších problémov s výnimkou komunikácie. Napriek malému počtu riadiacich úrovní nastáva najmä pri spätnej komunikácii značný informačný šum. Vrcholné vedenie sa snaží túto skutočnosť preklenúť priamou komunikáciou medzi riadiacimi úrovňami. Hmotná stimulácia je spojená s výsledkami hospodárenia podniku. Pracovníci dostávajú sociálne výhody, ako sú doplnkové dôchodkové poistenie, ozdravné pobyty, odborné školenia a jazykové vzdelávanie. Podnik má vybudovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Vrcholné vedenie sa domnieva, že najsilnejšími stránkami Komárňanských tlačiarní sú ich poloha, priateľské vzťahy s obchodnými partnermi, dobré meno a nízka nákladovosť. To by mali štyri základné kamene, na ktorých chce vystavať podnikateľskú stratégiu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.