Stratégia podnikov závodného stravovania

Podniky závodného stravovania

V okrese Liptovský Mikuláš bolo k 30. júnu 1999 evidovaných v ekonomicky aktívnom veku 38 593 osôb, z toho bolo 4 869 nezamestnaných. Z tohto počtu pripadá na mesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie 26 908 zamestnaných osôb a na mesto Liptovský Hrádok a jeho okolie 6 816 zamestnaných osôb. Prieskum zistil, že približne 50 % zamestnaných osôb využíva závodné stravovanie. Druhá polovica zamestnancov pokladá čas strávený obedovaním na pracovisku za stratený, dáva prednosť rýchlemu, ale nie lacnému občerstveniu v bufetoch, posúva termín hlavného jedla až na popoludnie či podvečer v domácnosti a v značnom počte nedôveruje množstvu, kvalite a hygiene prípravy a podávania stravy. Podniky závodného stravovania v okrese sa nachádzajú v menšom Liptovský Hrádok a vo väčšom mestskom centre Liptovský Mikuláš.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Everest, s. s r. o. má v ekonomickom prenájme závodnú kuchyňu a tri bufety v areáli Tesla, a. s., Liptovský Hrádok. Popri prevádzke závodného stravovania, ktoré je hlavnou činnosťou, podniká v pohostinstve, zabezpečuje spoločenské akcie, ako sú súkromné a podnikové oslavy, bankety a stužkové, vyrába jedlá studenej kuchyne a predáva potraviny, drogériový tovar, odevy a obuv. Podľa sezóny denne varí od 1 200 do 1 400 jedál, max. kapacita je 1 800 jedál za deň. Pre vlastných zamestnacov varí približne 20 obedov. Osadenstvo podniku tvoria dvaja manažéri, dve administratívne pracovníčky, šéfkuchár, päť kuchárov, sedem pomocných pracovníkov, jeden skladník a tri predavačky. V čase vzniku v roku 1994 mal Everest 14 odberateľov a postupne sa ich počet zvyšoval až na 34 v roku 1999. Zákazník má na výber, či bude stravu konzumovať v jedálni Everestu, alebo si ju odvezie vlastnou dopravou, čo využíva približne 30 % odberateľov.

Cenová politika

Cenová politika je nediferencovaná. Cena obeda je 47,30 Sk s 10 % DPH. Z toho finančný limit na potraviny je 22,- Sk, osobné a vecné náklady sú 21,- Sk a DPH je 4,30 Sk. Výdaj stravy je samoobslužný. Denne sa ponúka jedno mäsité a jedno múčne jedlo a polievka. Problém spôsobuje originálnosť jedálneho lístka, ktorý je u všetkých konkurentov nápadne podobný. Vyplýva to z používania kedysi povinného predpisu Receptúry jedál pre spoločné stravovanie.

Silné stránky: skúsení, zruční a univerzálni pracovníci, rozsah a kvalita poskytovaných služieb, prívetivá obsluha, veľkosť a využitie výrobnej kapacity, administratíva vedená na počítači, kvalita stravy hodnotená v 5-bodovej stupnice je 4.

Slabé stránky: ekonomický prenájom priestorov a technológií na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, opotrebované, zastarané a energeticky náročné technológie, sťažený prístup ku kapitálu, fádna ponuka jedál.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.