Strategické varianty PS Manet, a. s.

Podnik Manet

Podnik Manet bol založený s cieľom pokračovať v tradícii motocyklovej výroby v Považskej Bystrici a v Považských strojárňach. V dlhodobom horizonte si vytýčil cieľ dosiahnuť a udržať finančnú stabilitu pri súčasnom zvyšovaní výnosnosti kapitálu a vyriešení najzávažnejších výrobných, odbytových a finančných problémov. V technickom rozvoji si kladie za cieľ inováciu pôvodných mopedov a postupný prechod na výrobu nových mopedov a skútrov. Chce vyrábať minimálne 25 000 kusov mopedov za rok a 20 000 kusov samostatných motorov do malých motocyklov, aby dosiahol bod zvratu a udržať kvalitu porovnateľnú so svetovou špičkou. Na obchodnom úseku má zámer zbaviť sa výlučných dodávateľov a znižovať ceny dodávok, uspokojovať požiadavky náročných zákazníkov na dizajn a hospodárnosť prevádzky malých motocyklov, hľadať možnosti predaja samostatných motorov a preniknúť na ázijské trhy a náročné západoeurópske trhy (Rakúsko, Švajčiarsko). Na zlepšenie finančnej situácie chce hľadať zahraničného investora a realizovať postupné znižovanie nákladov.

Silná stránka podnikania

Silnou stránkou rozbehu podnikania PS Manet bol priaznivý imidž, ktorý sa budoval počas 40 rokov motocyklovej výroby v Považskej Bystrici. Podnik disponoval schopnými a skúsenými pracovníkmi a v materskej spoločnosti našiel silné vývojové zázemie. Kombinácia nízkej ceny a vysokej kvality bola zárukou spočiatku rastúceho predaja doma i v zahraničí. Paradoxne už od začiatku svojej existencie sa však podnik boril s veľkými finančnými ťažkosťami, ktoré boli spôsobené vysokými nákladmi a nízkou ziskovosťou. Podnik nedokázal prekročiť nulový bod. Chýbajúce finančné zdroje boli zastupované úvermi. Na rastúcich nákladoch sa podieľala zastaraná výrobná technológia, neseriózni a drahí dodávatelia, na menšej ziskovosti zasa malá variantnosť ponuky, keď zákazníci požadovali nové dizajny a modifikácie, ktoré Manet nedokázal včas a v potrebnom rozsahu realizovať.

V porovnaní s nedávnou minulosťou ani v súčasnosti v Manete nenastali pozitívne zmeny a negatívny vývoj vnútri podniku pokračuje. Podnik si zatiaľ zachováva cenovú konkurencieschopnosť aj napriek miernemu zvyšovaniu cien a pozíciu na domácom trhu a v Českej republike. Záujem o tento druh produkcie neustále rastie, ale zákazník požaduje rýchle dodávky a rozsiahlu variabilnosť ponuky. Na trhy Manetu vstupujú nízkonákladoví ázijskí výrobcovia, ktorí zatiaľ nespĺňajú estetické, kvalitatívne a servisné kritériá, no ponúkajú výrazne nižšie ceny. Podnik zápasí s prefinancovaním výroby a odbytu a nie je schopný splácať úroky z úverov. Úroveň technológie zaostáva a kapitálové investície do výroby sú minimálne. Vytvára sa akoby uzatvorený kruh, keď nedostatok zdrojov nedovolí rozšíriť objem výroby a sortiment produkcie a limitovaná výroba a podvyživený technický rozvoj zasa nedokážu vytvoriť dostatok finančných zdrojov. Pretrváva pokles výroby mopedov a radikálne sa znížila výroba samostatných motorov, ktoré sú ziskovejšie ako mopedy.

Podnik zatiaľ nie je v stave krízy, no jeho postavenie je slabé s tendenciou k ďalšiemu oslabovaniu. Je zrejmé, že sa musí intenzívne zaoberať svojou budúcnosťou, ak chce prežiť a splniť vytýčené ciele. V optimistickom variante sa predpokladá výraznejšia prevaha silných stránok podniku nad slabými a prevaha príležitostí nad hrozbami. Sú potrebné masívne investície do zvýšenia výrobnej kapacity a technickej úrovne technológií a zväčšenie obežného kapitálu. Tento variant sa dá uskutočniť iba vstupom silného zahraničného investora, ktorý by poskytol finančné prostriedky na všestranný rozvoj a Manet by dodal výrobné priestory, kvalifikovanú a lacnú pracovnú silu, vlastný vývoj a odbytovú sieť. Zrejme by mohol preniknúť aj do nových trhov a získať ďalšie knw-how. Manet by si uchoval schopnosť cenovej konkurencie, rozšíril a inovoval sortiment a dokázal účinnejšie reagovať na trhovú dynamiku. Výrobná kapacita by mohla stúpnuť až na 45 000 kusov a časť montáže by sa mohla presunúť aj do zahraničia (Južná Amerika, Blízky východ, Rusko). Cenou za toto posilnenie by bola strata (oslabenie?) samostatnosti a rozhodovacej právomoci. Spotrebiteľský dopyt po malých motocykloch rastie, čo je zrejme spôsobené rastom reálnych miezd, dopravnými podmienkami, cenami pohonných látok a novými trendmi životného štýlu, na druhej strane rastie aj počet záujemcov o motocyklovú výrobu.

Pesimistický variant je založený na predpokladoch, že podniku sa podarí zmierniť slabosti, keď sa posilní investíciami získanými z predaja mopedov a motorov, hoci slabosti zostanú v prevahe a vonkajší vývoj bude negatívny s prevahou hrozieb nad príležitosťami. V tomto variante podnik dokáže vyrobiť a predať len 10 až 15 tisíc kusov mopedov a do 10 000 kusov motorov. Časť prostriedkov získaných z predaja bude investovaných do rozvoja výroby a technológie, zvyšok sa však musí použiť na splácanie istiny úverov a úrokov. Podnik nie je schopný prefinancovať sezónnosť motocyklovej výroby a predaja. Zlá finančná situácia pretrváva a začína ohrozovať existenciu podniku. Vzhľadom na rast nákladov a snahu udržať kvalitu je podnik nútený zvyšovať predajné ceny, čo oslabuje jeho doteraz najväčšiu prednosť. Snaha o znižovanie nákladov sa odráža aj v znižovaní počtu zamestnancov a prepúšťaní. Stagnuje zavádzanie výrobkových inovácií, čo zhoršuje existenčné vyhliadky podniku. Kúpyschopnosť obyvateľstva stagnuje, pokračuje nepriaznivý demografický vývoj a klesá podiel obyvateľstva do 20 rokov ako hlavnej spotrebiteľskej skupiny, pričom tento trend sa prejavuje v celoeurópskom meradle. Zvyšujú sa nároky na nové vyhotovenia motocyklov. Tlak dodávateľov zostáva vysoký, keďže si uvedomujú zlú finančnú situáciu podniku, a preto vyžadujú platbu vopred a striktné dodržiavanie termínov.

Najpravdepodobnejší (najreálnejší) variant je založený na predpoklade kontinuálneho vývoja interného prostredia aj externého prostredia Manetu. Podnik zostáva v pôvodnom odvetví a bude sa usilovať o maximálne využitie a vystupňovanie svojich predností, aby kompenzoval svoje nedostatky, ktoré sú stále v miernej prevahe. Vývoj externého prostredia je lineárnym predĺžením súčasnej situácie, a preto prevládajú príležitosti nad hrozbami.

Manet

Manet by si mal zachovať schopnosť cenovej konkurencie, uspokojivú kvalitu produkcie a vydobyté trhové pozície. Mierne sa zvyšujú predajné ceny, objem výroby a predaj stúpa nad 10 000 kusov. Uskutoční sa personálny audit a audit IT/IS. Očakáva sa účinná pomoc aj od predstaviteľov materskej a. s. Slabou stránkou zostáva stav a úroveň strojových zariadení, ktorá sa mierne otupí neveľkými investíciami. Udržanie finančného zdravia a kapitálovej vybavenosti je však z dlhodobého hľadiska nedoriešené. V externom prostredí pokračuje hospodársky rast, reálne mzdy sa zvyšujú, rastie kúpna sila obyvateľstva a spotrebiteľský dopyt mierne akceleruje. Okrem zvýšenia domáceho predaja sa objavujú aj nové zahraničné trhy. Nastáva pokles úrokových mier v komerčných bankách. Znižuje sa predaj substitučného výrobku skútra, ktorý však aj naďalej predstavuje hrozbu, a preto sa treba urýchlene zaoberať vývojom skútra vlastnej proveniencie. Vzhľadom na pomerne vysokú atraktívnosť odvetvia rastie počet konkurentov, a to nízkonákladových z Ázie aj renomovaných z Európy. Vyjednávacia sila dodávateľov aj odberateľov je naďalej vysoká, zvyšujú sa nároky na nové modely, inovácie a vyhotovenia.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.