Kríza v a. s. Obuvex

Obuvex, podnik na výrobu turistickej a vojenskej obuvi v roku 1997 dosiahol obrat približne 600 mil. Sk, zisk pred zdanením 3 mil Sk a zamestnával 1000 pracovníkov. Od tohto roku sa začal jeho úpadok, ktorý vyvrcholil v roku 2000, keď obrat bol len 360 mil Sk, zisk sa zmenil na stratu 2,8 mil Sk a počet pracovníkov klesol na 700.

Vyhlásenie krízového stavu. Majitelia v novembri roku 2000 oslovili skúseného krízového manažéra mimo podnik, aby nastúpil do funkcie obchodného námestníka. Po preskúmaní a zvážení situácie vyhlásil, že v Obuvexe prijme iba funkciu riaditeľa. Začiatkom marca 2001 majitelia opäť oslovili krízového manažéra s tou istou ponukou. Opätovne boli odmietnutí s tým, že má záujem len o funkciu riaditeľa.

  1. Personálne obsadenie vrcholného vedenia

V polovici apríla bol prepustený ekonomický námestník. Na konci mesiaca odišiel na vlastnú žiadosť obchodný námestník. Riadením obchodného úseku bol poverený jeho zástupca, ktorý bol v podniku zamestnaný tri mesiace. Na konci mája uspel vo výberovom konaní a bol menovaný do námestníckej funkcie. Začiatkom mája nastúpil nový vedúci výroby.

  1. Zníženie stavu nevýrobných zamestnancov

Nový riaditeľ začal intenzívne komunikovať s odborovou organizáciou, aby mohol znížiť počet nevýrobných zamestnaancov. Do konca apríla bolo prepustených 50 pracovníkov. Dostali odstupné za štyri mesiace, pričom prvá splátka bola uvoľnená v júni.

  1. Oddlženie a návrat likvidity

Po personálnych zmenách vo vrcholnom vedení začali zamestnanci vo veľkom vyberať úspory z podnikovej sporiteľne. Výber bol obmedzený na osobu a deň na 1000 Sk. Otváracie hodiny boli stanovené na jednu hodinu denne pri nezmenenom osobnom limite. Predpokladalo sa, že po dvoch mesiacoch bude v sporiteľni 10 % pôvodných úložiek, ktoré tiež budú postupne vybraté, a potom sa sporiteľňa zruší.

V apríli riaditeľ po konzultácii s odbormi rozhodol, že výplatný termín sa prekladá z 11. dňa v mesiaci na posledný štvrtok v mesiaci a bola rozbehnutá presvedčovacia akcia, aby sa mzdy vyplácali na účty mimo podniku. Už v máji bolo vyplatených 60 % miezd a v júni všetky mzdy na účty mimo podniku.

V polovici apríla boli takmer úplne zastavené platby dodávateľom, na účty sa dostalo 50 % vtedajšieho obratu a v platení sa zaviedol systém „odkladať platbu, dokiaľ to len ide“. Keď sa to naozaj nedalo, tak sa sľúbilo zaplatenie o týždeň, čo sa naozaj splnilo. Na začiatku mája bolo zjavné, že napriek naakumulovaným zásobám peňazí podnik do dvoch týždňov skolabuje. Najúčinnejšie riešenie v tej chvíli bolo okrem posunutia výplatného termínu aj výplata miezd po častiach. Riaditeľ zvolal zhromaždenie, na ktorom pracovníkom otvorene oznámil, koľko im môže vyplatiť peňazí, aby nemusel zastaviť výrobu. Bola vyplatená celá podniková sporiteľňa (asi 30 % bežných mzdových prostriedkov) a zaviedol sa systém splátok 2 000 Sk za týždeň až do výšky 10 000 Sk čistého príjmu. Sumy nad 10 tisíc podnik dodnes zadržiava a vyplatí ich až po skončení splátkového systému. Tento krok priniesol výraznú finančnú „úľavu“.

Na začiatku mája vznikli obrovské problémy s nákupom koží, ktoré tvorili 38 % všetkých výdavkov. Podnik zvolal spoločné rokovanie so všetkými dodávateľmi koží, na ktorom im bol predložený tento postup. Dodávatelia dočasne nebudú požadovať splatnosť pohľadávok, ktoré vznikli do dňa rokovania. Aj naďalej budú dodávať na faktúru so splatnosťou 30 dní a Obuvex, aby nezvyšoval ich riziko, bude platiť nové faktúry do jedného týždňa. Pokiaľ nebudú zaplatené, tak majú právo nedodávať. V júni bude zvolané ďalšie rokovanie, na ktorom sa bude diskutovať, ako sa budú riešiť staré dlhy a prípadné nové problémy. Kože sa budú objednávať prostredníctvom výberových konaní každý týždeň, keď v pondelok Obuvex zadá objednávky, dodávatelia na druhý deň na ne odpovedia a Obuvex ponuky vyhodnotí. V utorok rozošle objednávky na termín o šesť týždňov. Navrhovaný systém sa po prvom vypočutí stretol so značnými rozpakmi, no po dvojhodinovej vzrušenej debate bol napokon prijatý. Dodávatelia začali bez komplikácií dodávať a Obuvex platiť. Ak nastali pri platení vážne prekážky, bolo vopred oznámené, že platba sa o deň, dva oneskorí, ale tento nový termín bol bezpodmienečne dodržaný.

V máji a júni sa výroba a obchod rozbehli na dvojnásobok aprílového výkonu, a preto sa zdvojnásobili aj nákupy. Kombináciou krátkej splatnosti a zvýšeného výkonu boli znížené záväzky po lehote splatnosti na 20 % hodnoty zo začiatku mája. V júni na druhom spoločnom rokovaní bolo dodávateľom oznámené, že Obuvex pokračuje vo výberových konaniach a požaduje splatnosť 45 dní od nasledujúceho dňa s tým, že platby budú aj naďalej dochvíľne.

Diskusia o starých dlhoch sa odkladá na koniec augusta. Po dlhom váhaní a so značnou nevôľou dodávatelia súhlasili. V ďalšom mesiaci podnik nebol dodávateľom koží dlžný ani korunu po lehote splatnosti. Po druhom rokovaní boli splácaná faktúry s 30 dňovou splatnosťou, no nové už boli so 45 dňovou splatnosťou. Na konci augusta dodávateľ, ktorému bol podnik jedinému dlžný, svoje pohľadávky predal. Na spoločnom rokovaní mu bolo oznámené, že nie je záujem o ďalšiu spoluprácu s ním.

Veľkým zákazníkom Obuvexu sú štátne inštitúcie, najmä armáda a polícia. Nakupujú prostredníctvom výberového konania a ich dodávatelia nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Obuvex dlhoval týmto inštitúciám 11,5 mil. Sk, no musel získať potvrdenie, že nemá záväzky po lehote splatnosti. Rokovania s úradmi sa ujal sám riaditeľ podniku. Obuvex zakaždým niečo zaplatil, no nie všetko. V prvom rade začal dôsledne platiť dane odvádzané za zamestnancov. Po dvoch mesiacoch rokovaní s daňovým úradom a poisťovňami boli podpísané splátkové kalendáre na 13 mesiacov s progresívnym rastom splátok. Podnik sa dostal späť do lehôt splatnosti a od všetkých inštitúcií získal potvrdenie, že riadne plní svoje daňové aj poistné záväzky.

  1. Odstránenie príčin krízy

Na začiatku mája bola riešená veľká reklamácia topánok pre armádu v hodnote 3,3 mil Sk reklamovaných topánok. Problémy s kvalitou sa v podniku objavovali veľmi často, a to nie len v súvislosti s armádnymi objednávkami. Riaditeľ podniku preto prijal niekoľko opatrení. Všetci majstri vo výrobe pre armádu mali zrážku 2 až 4 tisíc korún zo základného platu. Výrobný cyklus bol podrobený dôslednej kontrole. Armáda vysielala každý týždeň technika na kontrolu výroby. Dôsledná kontrola spočívala v tom, že z každej kontroly technik napísal protokol, ktorý obsahoval všetky nedostatky a konkrétne chyby. Protokol dostali všetky zainteresované osoby. Bol zverejnený na nástenkách a dostával ho aj riaditeľ. Prvý protokol obsahoval 30 chybných topánok (3 % chýb). Po mesiaci sa vyskytovali 4 chyby (0,73 % chýb) a po šiestich týždňoch bol protokol bez chýb. Počas nasledujúcich 2,5 mesiaca sa našla iba jediná chyba. To všetko sa udialo pri zvýšení dennej produkcie z 500 párov na súčasných 610 párov topánok. Posledným opatrením je zavedenie riaditeľských auditov systému kvality, ktoré sú rozšírením systému interných auditov. Riaditeľ osobne preveruje dodržiavanie systému kvality a manažérskych zručností na úrovní dielní a odddelení. Keď sa na konci júna musela riešiť ďalšia veľká reklamácia, znova v hodnote 3 mil. korún, hlavnému majstrovi zrazili zo mzdy 4 tis. Sk a zmenový majster dielne, ktorá reklamáciu zavinila, bol okamžite prepustený.

V máji podnik získal veľkú objednávku, no po štrnástich dňoch dielňa, ktorá realizovala prácu, plnila výkon len na 70 %. Pracovníci si nedokázali zarobiť, nechceli robiť túto prácu a vyvíjali veľký tlak na zľahčenie noriem. To by bola ekonomická samovražda, a preto bol zavedený štvortýždňový stimulačný systém na dosiahnutie vyššieho výkonu. V prvom týždni dostali robotníci príplatok 80 Sk/deň, ak splnili normu na 95 %, alebo 60 Sk/deň pri splnení normy na 85 %. V druhom týždni to bolo 60 Sk/deň a 40 Sk/deň. Tretí a štvrtý týždeň bol príplatok 40 Sk/deň pri plnení na 95 %. Po dvoch dňoch sa dosiahol 90 % výkon a po ďalších 5 dňoch 100 % výkon. Po štyroch týždňoch sa mohli príplatky zrušiť, pretože pracovníci si na objednávke zarobili toľko, že sa o ňu začali zaujímať aj robotníci z iných dielní.

V roku 2000 mal Obuvex chorobnosť 20 %  a v roku 2001 tento trend pokračoval. Na riešenie tohto problému sa použila pozitívna motivácia, a to najmä majstrov. Najskôr bol vypracovaný priebeh chorobnosti po týždňoch. Potom v polovici júna bola vypísaná pre majstrov cieľová odmena za zníženie chorobnosti. Od stanovenej základne za každé 2 % zníženia vyplatí podnik majstrovi odmenu 2 000 Sk. Na jún bol zvolený pre všetky dielne rovnaký základ, a to najvyššia týždenná chorobnosť zo všetkých dielní za máj. Tento základ bol porovnaný s priemernou chorobnosťou za jún. Na základe tohto porovnania boli vyplatené odmeny. Na júl bola ako základ zvolená priemerná chorobnosť za jún, teraz však v každej dielni osobitne. Ďalej sa pokračovalo podľa rovnakého kľúča. Po prvom mesiaci fungovania opatrenia chorobnosť klesla na 15 %, po druhom mesiaci na 14 % a ďalej zostala približne na 14 %. Majstri podporení vhodnými stimulmi a vedomím, že chorobnosť je sledovaná, ju znížili počas dvoch mesiacov o 6 %

  1. Stabilizácia pokrízového stavu

Riaditeľ raz mesačne zvoláva po dohovore s odborovou organizáciou schôdzu so zamestnancami, na ktorej ich informuje o výsledkoch predchádzajúceho obdobia, najmä o tržbách, hospodárskom výsledku, vyplatených mzdách, ale aj o kvalite a reklamáciách, vzťahoch a plneniach voči štátnym inštitúciám a o významných opatreniach pripravovaných v najbližšom období. Zamestnanci môžu klásť otázky, na ktoré sa okamžite odpovedá, alebo sa v krajnom prípade zodpovie na najbližšej schôdzi. V prípade potreby sa schôdze konajú aj v jednotlivých dielňach vždy za účasti riaditeľa a námestníka. Každý zamestnanec má právo vo vyhradenom čase raz do týždňa riaditeľovi predkladať svoje požiadavky, priania alebo návrhy. Riaditeľ sa snaží pri komunikácii vychádzať zamestnancom v ústrety aj mimo vyhradeného času.

Buduje sa systém informačných tabúľ, z ktorých sa zamestnanci dozvedia o plnení cieľov v kvalite produkcie, napr. straty z reklamácií, produkcia nižších kvalitatívnych tried, ďalej o vnútorných pomeroch v podniku, napr. systém vyplácania miezd na splátky, ale aj o článkoch a správach, ktoré o Obuvexe boli uverejnené v masmédiách. Na hlavnej nástenke sú uvedené informácie o akciách, na ktorých sa Obuvex podieľal, alebo ich usporiadal, napr. sponzorovanie miestnych akcií, dary, stretnutia s obchodnými partnermi, účasť na veľtrhoch a iné.

Obuvex

Obuvex komunikuje aj s verejnosťou. Riaditeľ sa pravidelne stretáva s primátorom mesta. V auguste bola usporiadaná prvá tlačová konferencia o súčasnom stave podniku a jeho perspektíve. Pravidelne sa konajú stretnutia s najväčším domácimi obchodnýmim partnermi, ktoré slúžia na overovanie obchodnej politiky, predstavovanie nových vzorov obuvi, získavanie informácií o vývoji trhu a koordinácii obchodných politík na domácom trhu. Na zlepšenie internej aj externej komunikácie sa pripravuje vydávanie podnikového časopisu.

Proces vyvedenia z krízy trval až do konca roku 2002. Jeho súčasťou bolo tiež zníženie základného kapitálu o 130 mil. Sk, hľadanie nového majiteľa, pretože materský podnik sa dostal do konkurzu, a schválenie strednodobej stratégie, ktorá by eliminovala krízovú recidívu.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.